След 3 години турският президент Ердоган оглавява отново и управляващата партия

След 3 години турският президент Ердоган оглавява отново и управляващата партия

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган пак става пред­седател на управ­ляващата Пар­тия на справед­ливостта и раз­витието (ПСР) след 3-годишно прекъс­ване, след като бъде изб­ран на този пост на започ­налия извън­реден пар­тиен кон­г­рес вчера, съоб­щана БТА.

Досега по кон­с­титуция дър­жав­ният глава тряб­ваше да бъде над­пар­тиен, но с приети на референ­дума през април промени се откри път за запаз­ване на пар­тий­ната принад­леж­ност от президента.

Като лидер на ПСР Ердоган ще бъде ръководител и на пар­ламен­тар­ната група на пар­тията и ще говори пред депутатите на сед­мич­ните заседания в пар­ламента.

На кон­г­реса се очаква да бъдат одоб­рени промени в общо 9 параг­рафа на устава на управ­ляващата пар­тия, съобщи говорителят на ПСР Хаяти Язъ­джъ. Една от основ­ните промени е, че се въвежда длъж­ността зам.-председател, която ще се поеме от досегаш­ния лидер на ПСР, премиера Бинали Йъл­дъръм.

Според устава Ердоган ще определя и одоб­рява наз­наченията на кад­рите в цен­т­рал­ния комитет на ПСР, а Йъл­дъръм ще отговаря за изпъл­нението на задачите и при отсъс­т­вието на Ердоган ще изпъл­нява пред­седател­с­ките фун­к­ции.

Бив­шият президент Абдул­лах Гюл не учас­тва в кон­г­реса на ПСР. Той е сред основателите на ПСР заедно Ердоган. Той бе сред поканените гости.

Още по време на президен­т­с­кия ман­дат на Гюл се заговори за тър­кания между него и Ердоган. Определени среди в ПСР изолираха Гюл от ръковод­с­т­вото на пар­тията, от учас­тия в пар­тий­ните дей­ности.