Путин поздрави Рохани за победата му в президентските избори в Иран

Путин поздрави Рохани за победата му в президентските избори в Иран

68-годишният лидер жадува да сложи край на изолацията на страната си

Рус­кият президент Владимир Путин изп­рати поз­д­равителна телег­рама до Хасан Рохани по случай убедител­ната му победа в изборите за дър­жавен глава на Ислям­ска репуб­лика Иран, съобщи ТАСС.

Путин заявява, че има готов­ност да продължи актив­ната съв­мес­тна дей­ност за по-нататъшно раз­витие на руско-иранското пар­т­ньор­ско сът­руд­ничес­тво и по двус­т­ран­ния, и по меж­дународ­ния дневен ред.

Наричан “шейха дип­ломат“, Рохани ще може, благодарение на преиз­бирането си, да продължи рефор­мите и връщането на страна си в лоното на меж­дународ­ната общ­ност, посочва АФП.

С бялата си чалма, очила с тънки рамки и посивяла брада, този 68-годишен религиозен служител със среден сан, женен и баща на 4 деца, ще бъде запом­нен като човека, пос­тиг­нал сключ­ването през 2015 г. на историчес­кото споразумение с големите сили за иран­с­ката ядрена прог­рама, довело до отменяне на меж­дународ­ните икономически сан­к­ции срещу страната му.

Стълб на Ислям­с­ката репуб­лика, чиито механизми поз­нава в детайли, Рохани беше близък до починалия през януари умерен бивш президент Акбар Раф­сан­джани и се пол­зва с под­к­репата на бив­шия президент рефор­матор Мохамад Хатами.

Роден на 12 ноем­ври 1948 г. в град Сорхе, провин­ция Сем­нан (източно от Техеран), в семейс­тво на тър­говец и домакиня, Рохани получава док­тор­ска степен по право от Универ­ситета в Глаз­гоу, Шот­лан­дия.

Прид­ружил имам Хомейни при изг­наничес­т­вото му във Фран­ция преди ислям­с­ката революция през 1979 г., по-късно Рохани гради продъл­жителна политическа кариера.

След избирането на улт­ракон­сер­ватора популист Мах­муд Ахмадине­джад за президент през 2005 г. Рохани е отс­т­ранен. Изб­ран за президент още на пър­вия тур през 2013 г. той жадува повече от всичко да сложи край на изолацията на страната си.