С какво ще бъде запомнен американският политолог, съветник на Джими Картър и социолог Бжежински

С какво ще бъде запомнен американският политолог, съветник на Джими Картър и социолог Бжежински

Збиг­нев Бжежин­ски, съвет­ник по национал­ната сигур­ност на президента Джими Кар­тър от 1977 до 1981 г., почина в петък на 89 години.

Съоб­щението за смъртта му нап­рави в социал­ните медии дъщеря му, телевизион­ната водеща в Ем ЕС Ен Би Си Мика Бжежин­ски. Тя го нарече най-вдъхновяващия, любящ и предан баща, който би могло да има едно момиче.

В изяв­ление Джими Кар­тър нарече Бжежин­ски “прек­расен дър­жавен служител, забележителен, отдаден и лоялен“.

Бжежин­ски е американ­ски политолог и социолог, един от водещите идеолози на американ­ката вън­шна политика, отбелязва ТАСС.

Той е роден във Вар­шава на 28 март 1928 г. в семейс­т­вото на пол­ски дип­ломат. Получил е образованието си в Канада и

През декем­ври 1976 г. Кар­тър му пред­лага поста съвет­ник за национал­ната сигур­ност. Бжежин­ски не желае да бъде дър­жавен сек­ретар, тъй като е смятал, че ще бъде по-полезен, работейки до Кар­тър в Белия дом.

Бжежин­ски съдейс­тва за събаряне на икономичес­ките бариери между СССР, Китай и Запада и помогна на президента Кар­тър за сближаването между лидерите на Египет и Израел — Ануар Садат и Менахем Бегин, довело до споразуменията от Кемп Дей­вид през 1978 г.

3 месеца по-късно американско-китайските отношения се нор­мализират, което е приоритет за Бжежин­ски.

Малко преди смъртта си той е започ­нал работа по книга за меж­дународ­ните отношения в Евразия, съобщи Джон Хамри, ръководител на вашин­г­тон­с­кия Цен­тър за стратегически и меж­дународни изс­лед­вания, в който през пос­лед­ните 36 години работеше Бжежин­ски.