Барселона обвинява Мадрид в преврат срещу Каталуния

Барселона обвинява Мадрид в преврат срещу Каталуния

Льо Пен: Ситуацията в Испания може да доведе до гражданска война

Каталун­с­кото ръковод­с­тво не приз­нава решението на Мад­рид да отс­т­рани от длъж­ност премиера на автономията Кар­лес Пуч­демон и да раз­пусне пар­ламента й. Това заяви регионал­ният вицеп­ремиер Ориол Жун­керас, също отс­т­ранен от длъж­ност, цитиран от ТАСС.

Жун­керас посочва, че Бар­селона смята решенията на Мад­рид за противоречащи на прин­ципите на демок­рацията, и отказва да ги изпъл­нява.

“Не можем да приз­наем нито дър­жав­ния прев­рат срещу Каталуния, нито антидемок­ратич­ните решения, които взема Народ­ната пар­тия по указания от Мад­рид“, каза политикът.

Под­к­репящите независимостта каталун­ски пар­тии биха загубили пар­ламен­тар­ното си мнозин­с­тво, но регионал­ните избори през декем­ври ще са силно оспор­вани, сочи ново социологическо проуч­ване.

Според изс­лед­ването блокът за независимостта ще спечели 42,5 процента, а блокът против независимостта 43,4 процента. Проуч­ването е проведено сред около 1000 души от ком­панията “Сигма дос“ и пуб­ликувано във вес­т­ник “Мундо“.

Лидер­ката на френ­с­ката пар­тия “Национален франт“ Марин Льо Пен изрази заг­риженост от обс­танов­ката в Испания след еднос­т­ран­ното провъз­г­ласяване на независимост на Каталуния.

“Ситуацията в Каталуния сериозно ме тревожи. В събитията, които стават там, могат да се видят сиг­нали, предиз­вес­тяващи своеоб­разна граж­дан­ска война в Испания. Трябва да се избегне такова раз­витие, защото една война би била ужасна. Трябва да се работи за пос­тигане на раз­бирател­с­тво между Испания и Каталуния”, каза Льо Пен.

Тя раз­к­ритикува “лъж­ливата“ регионална политика на ЕС: “Именно ЕС скрито, а може да приемем и отк­рито, в продъл­жение на много години, под­тик­ваше сепаратис­тите към подобни дейс­т­вия, а днес се прави на изп­лашена дев­с­т­веница“, каза Льо Пен, цитирана от ТАСС.