В Македония се състоя втори кръг на местните избори за 70 кметове

В Македония се състоя втори кръг на местните избори за 70 кметове

Вотът бе последен опит на ВМРО-ДПМНЕ да запази част от позициите си

В Македония се със­тоя вторият кръг на мес­т­ните избори, съобщи аген­ция МИА. Втори кръг на мес­т­ните избори имаше в 35 общини в 1517 избирателни сек­ции, в които право на глас имат 833 710 граж­дани. Във втория кръг учас­т­ваха 70 кан­дидати за кметове.

В скоп­с­ките общини Кисела вода, Гази Баба и Бутел граж­даните избираха между кан­дидатите за кметове от СДСМ и от ВМРО-ДПМНЕ, а в Чаир и Сарай — между кан­дидатите на Демок­ратич­ния съюз за интег­рация и Беса.

В Шуто Оризари изборът бе между кан­дидата на СДСМ и кан­дидата на Съюза на ромите.

Втори кръг на изборите имаше в Щип, Тетово, Гос­тивар, Дебър, Струга и други 30 общини.

Според Дър­жав­ната избирателна комисия 5011 мес­тни и 473 чуж­дес­т­ранни наб­людатели, както и 20 чуж­дес­т­ранни жур­налисти са акредитирани да отразяват втория кръг на мес­т­ните избори в Македония.

Пър­вият кръг от изборите бе на 15 октом­ври, когато бяха изб­рани кметът на град Скопие и кметове в 45 общини. В пър­вия кръг бяха изб­рани и членове на общин­с­ките съвети.

Тези избори са смятани за пос­леден опит на дос­коро управ­лявалата пар­тия ВМРО-ДПМНЕ да запази част от позициите си в общо 80-те общини на Македония. Ако и на втория тур социал­демок­ратите на премиера Зоран Заев отбележат успех, това ще е пър­вата им изборна победа от години.

Според официал­ните резул­тати от пър­вия тур пар­тията на Заев спечели 37 кмет­ски места и отне много от ключовите общини от кон­сер­ваторите, които през 2013 г. отбелязаха победа в 3/4 от общините.

Скопие беше сред ключовите победи на управ­ляващите — там досегаш­ният депутат Петре Шилегов — един от пос­т­радалите при раз­мириците в пар­ламента в края на април — беше изб­ран със 141 119 гласа или малко над половината пред досегаш­ния кмет Коце Траянов­ски (101 464 гласа).