Израел отсрочва разширяването на Ерусалим под натиск от САЩ

Израел отсрочва разширяването на Ерусалим под натиск от САЩ

Под американ­ски натиск Израел отложи гласуването на закон, който щеше да свърже няколко селища от Запад­ния бряг с Ерусалим, съобщи АП.

Проек­тозаконът цели да нап­рави по-стабилно еврейс­кото мнозин­с­тво в Ерусалим, но се въз­държа от анек­сиране, което прави прак­тичес­ките пос­ледици неясни.

Проек­тозаконът пред­вижда някои селища от окупирания Западен бряг да минат под юрис­дик­цията на ерусалим­с­ката община. Според проек­тозакона общините ще бъдат смятани за “дъщерни райони“ на Ерусалим.

Под­дръж­ниците на законоп­роекта посоч­ват, че той се въз­държа от анек­сиране на земи, но ще даде въз­мож­ност на 150 000 засел­ници да гласуват в град­с­ките избори в Ерусалим.

Според израел­с­ката антизасел­ническа организация “Пийс нау“ на прак­тика законът ще пред­с­тав­лява анек­сиране и ще бъде твърда стъпка към пъл­ното анек­синане на Запад­ния бряг.

Палес­тин­ците въз­п­риемат Източен Ерусалим и Запад­ния бряг, територии зав­ладени от Израел през вой­ната 1967 година, за част от бъдещата си дър­жава.