Кубинските емигранти в САЩ ще могат да се завръщат свободно в родината

Кубин­с­кият вън­шен минис­тър Бруно Род­ригес обяви промени в имиг­рацион­ната политика на Хавана, целящи да засилят връз­ките с 800 000 кубинци, живеещи в чуж­бина, предаде АП.

Род­ригес, който е на посещение в САЩ, заяви пред група живеещи в Америка кубинци, че новите правила ще влязат в сила на 1 януари.

Вън­ш­ното минис­тер­с­тво ще раз­реши на живеещи в чуж­бина кубинци да влизат и напус­кат страната през две прис­танища.

Граж­даните, напус­нали страната незаконно, ще имат право да се вър­нат, освен ако са напус­нали през американ­с­ката военна база Гуан­танамо.

Освен това децата на кубинци, живеещи извън страната или родени в чуж­бина, ще могат да получат кубин­ско граж­дан­с­тво и документи.

Кубин­с­кият вън­шен минис­тър обвини Вашин­г­тон, че съз­дава нес­п­равед­ливи препят­с­т­вия пред получаването на визи, и заяви, че “правител­с­т­вото на САЩ зат­варя, а Куба отваря врати“.

Освен това Бруно Род­ригес заяви, че инфор­мацията за мис­териозни акус­тични атаки, насочени срещу служители на американ­с­кото посол­с­тво в Хавана, са пълна измис­лица, целяща да нав­реди на двус­т­ран­ните отношения.

Дър­жав­ният депар­тамент на САЩ твърди, че 24 негови служители в Куба са получили здравос­ловни проб­леми поради акус­тич­ните атаки. Американ­с­кото правител­с­тво не е обвинявало Хавана официално, но президен­тът Доналд Тръмп заяви в средата на месеца, че кубин­с­кото правител­с­тво носи отговор­ност и е имало въз­мож­ност да поп­речи на нападенията.