Испански съд отлага за 9 ноември разпита на каталунските депутати

Испански съд отлага за 9 ноември разпита на каталунските депутати

Пучдемон не се е явява пред магистратите в Мадрид поради “лошия климат“

Изс­луш­ването на каталун­с­ките депутати сепаратисти от магис­т­рат на испан­с­кия Вър­ховен съд, който може да пов­дигне срещу тях обвинения в злоупот­реби, отцеп­ничес­тво и бунт, бе отложено за 9 ноем­ври по искане на тех­ните адвокати, съобщи вис­шата съдебна инс­тан­ция, цитирана от АП.

Шес­тима депутати и членове на ръковод­с­т­вото на каталун­с­кия пар­ламент, включително пред­седател­ката Карме Фор­кадел, се явиха вчера във Вър­хов­ния съд в Мад­рид. Те бяха призовани да дадат показания в рам­ките на процедура, започ­ната след обявяването на независимост на 27 октом­ври.

Мотив за отлагането не бе посочен, но адвокатите бяха изразили учуд­ване, че клиен­тите им са привикани да се явят тол­кова бързо пред инс­тан­цията, която гледа дела, свър­зани с депутати.

Същев­ременно продъл­жиха изс­луш­ванията в Национал­ния съд — специализирана инс­тан­ция за раз­г­леж­дане на деликатни случаи, пред която бяха извикани да дадат показания 14 членове на отс­т­раненото каталун­ско правител­с­тво начело с премиера Кар­лес Пуч­демон. Петима не се явиха, включително бив­шият им лидер.

Испан­с­ките власти може да издадат европейска заповед за арест на отс­т­ранения каталун­ски премиер Пуч­демон, намиращ се в Брюк­сел, ако той все така отказва да се яви в испан­с­кия съд, за да даде показания в рам­ките на раз­с­лед­ването за бунт. Това обяви вчера пред­седателят на испан­с­кия Вър­ховен съд Кар­лос Лес­мес, цитиран от ТАСС.

Адвокатът на Пуч­демон — Пол Бекарт, увери, че неговият довереник е готов да съдейс­тва и на бел­гийс­кото, и на испан­с­кото правосъдие. Той обясни, че клиен­тът му не се е явил сега във Вър­хов­ния съд на Испания поради “лошия климат“.

“По-добре е Пуч­демон да се държи на извес­тно раз­с­тояние“, каза защит­никът на бив­шия каталун­ски премиер, който не се яви на вчераш­ната съдебно заседание с още няколко членове на увол­неното правител­с­тво.

Испан­с­ките закони пред­виж­дат за отцеп­ничес­тво и бунт мак­симални присъди от 15 и 30 години зат­вор.