Елизабет II вложила 10 млн. лири лични пари в офшорни ценни книжа в чужбина

Елизабет II вложила 10 млн. лири лични пари в офшорни ценни книжа в чужбина

Разсекретиха 13,4 млн документа за финансите на около 120 политици

Британ­с­ката кралица Елизабет II е вложила част от лич­ните си пари в офшорни данъчни убежища, раз­кри Меж­дународ­ният кон­сор­циум на раз­с­лед­ващите жур­налисти (ICIJ) във Вашин­г­тон, цитиран от АП.

Според пуб­ликувани документи на кон­сор­циума мени­джърите по инвес­тициите на кралицата са инвес­тирали около 10 млн. лири (13 млн. долара) в офшорни ценни книжа на Бер­муда и на Кай­мановите ост­рови.

Общо организацията пуб­ликува откъси от около 13,4 млн документа за финан­сите на около 120 политици от раз­лични страни.

Архивът получи общото наз­вание “Парадайз пей­пърс“ (Paradise Papers). Дос­тъп до докумен­тите е получил гер­ман­с­кият в. “Зюд­дойче цай­тунг“, който ги е споделил с ICIJ, с в. “Гар­диън“, Би Би Си и в. “Ню Йорк таймс“.

До наз­начаването си на сегаш­ния пос­т­дър­жавен сек­ретар на САЩ Рекс Тилър­сън е ръководил офшор­ната ком­пания “Мариб ъпс­т­рийм сър­висиз“, съз­дадена на Бер­муд­с­ките ост­рови през 1997 г., чиято цел е била раз­работ­ката на газови и пет­ролни находища край йемен­с­кия град Мариб, раз­к­риват още от ICIJ.

Тилър­сън е бил част от съвета на дирек­торите от 1997 до 1998 г., когато е бил и пред­седател на филиала на Ексон в Йемен, отбелязва ICIJ. Организацията под­чер­тава, че има законни видове изпол­з­ване на офшор­ните ком­пании и тръс­тове и тя не намеква, че които и да било лица или ком­пании, споменати в докумен­тите, са нарушавали закона.

Докумен­тите обаче показ­ват “колко дъл­боко офшор­ната финан­сова сис­тема е преп­летена със световете на политиците, час­т­ното богат­с­тво и кор­поратив­ните гиганти, които избяг­ват данъци чрез все по-изобретателни счетоводни маневри“, добавя ICIJ в изяв­лението си

Сред другите световни лидери, споменати в раз­к­ритията, са колум­бийс­кият президент Хуан Мануел Сан­тос, либерийс­ката му колежка Елън Джонсън-Сърлийф и синовете на тур­с­кия премиер Еркам и Бюлент Йъл­дъръм.