Белгийски съд ще разпитва Пучдемон идната седмица

Белгийски съд ще разпитва Пучдемон идната седмица

Бел­гийс­ката прокуратура съобщи, че отс­т­раненият каталун­ски премиер Кар­лес Пуч­демон ще бъде раз­питан от съдия след­ващата сед­мица при зак­рити врата, предаде БТА.

Уточ­нява се, че решението на съда дали да изпълни издадената от Испания заповед за задър­жане и връщане на Пуч­демон няма да под­лежи на обжал­ване.

Пуч­демон в неделя се предаде на бел­гийс­ките власти и бе условно освободен след пър­воначален раз­пит. Той не може да напуска Бел­гия без раз­решение от бел­гийс­кия съд.

Освен това Пуч­демон трябва да предос­тави реален адрес и да се явява лично на всички съдебни заседания, както и да се явява, ако бъде призован от полицията или съда.

Докато трае процедурата в Бел­гия, нищо не пречи на Пуч­демон да продъл­жава политичес­ката си дей­ност или да се среща с жур­налисти. Според правото на ЕС процедурата по раз­г­леж­дането на искането на Испания може да продължи до 60 дни.