750-хилядна демонстрация поиска свобода за каталунските лидери

750-хилядна демонстрация поиска свобода за каталунските лидери

Кметицата на Барселона обвини Пучдемон, че е довел областта до катастрофа

Общин­с­ката полиция в Бар­селона съобщи, че 750 000 души са учас­т­вали в събота в голямата демон­с­т­рация с искане за освобож­даване на десетимата сепаратис­тки лидери, които са в пред­варител­ния арест, предаде АФП.

Демон­с­т­рацията, продъл­жила около два часа, премина под лозун­гите: “Свобода за политичес­ките зат­вор­ници!“ и “Вън окупацион­ната сила“. Тя бе свикана от две граж­дан­ски организации, които искат независимост — Каталун­с­кото национално съб­рание и Омниум Кул­турал. Двамата лидери на тези организации са в ареста.

Правител­с­т­вото на автоном­ната област бе свалено от цен­т­рал­ната власт в Мад­рид, след като регионал­ният пар­ламент прие еднос­т­ранна дек­ларация за незавимост на 27 октом­ври. След това редица каталун­ски политици бяха обвинени в бунт, под­ривна дей­ност и злоупот­реба с дър­жавни сред­с­тва.

8 минис­три, задър­жани след приемането на дек­ларацията за независимост, остават в пред­варител­ния арест. Сваленият премиер Кар­лес Пуч­демон и четирима минис­три от кабинета му избягаха в Брюк­сел и все още на свобода, въп­реки че срещу тях е издадена меж­дународна заповед за арест.

Социологически проуч­вания сочат, че 7,5-те милиона жители на Каталуния са раз­делени поравно между отделяне и оставане в Испания. Кметицата на Бар­селона Ада Колау обвини сваленото каталун­ско правител­с­тво на Кар­лес Пуч­демон, че е довело испан­с­ката автономна област до катас­т­рофа и заяви, че мнозин­с­т­вото каталунци са против обявяване на независимост. На заседание на пар­тията си “Каталуния ен Кому“ Ада Колау поиска обяс­нения от сепаратис­т­ките лидери, като същев­ременно призова за освобож­даване на онези, които са задър­жани от цен­т­рал­ните власти. “Ние искаме зат­вор­ниците да бъдат освободени, но искаме също едно безот­говорно правител­с­тво, което доведе страната до катас­т­рофа, да се изп­рави пред отговор­нос­тите си и да приз­нае греш­ките си“, заяви Колау. Тя упрекна сваления лидер Кар­лес Пуч­демон, че е заминал за Бел­гия, оставяйки Каталуния “сама пред несигур­ността“.