Путин: Тръмп се държи добронамерено, но нямахме време да обсъдим всичко

Путин: Тръмп се държи добронамерено, но нямахме време да обсъдим всичко

Русия е готова да развива приятелски отношения със САЩ

Рус­кият президент Владимир Путин определи раз­говорите с американ­с­кия си колега Доналд Тръмп като приятни и доб­ронамерени, но изрази съжаление за недос­татъч­ното време за обсъж­дане на целия ком­п­лекс от руско-американските отношения, предаде ТАСС.

След края на срещата на върха на АТИС жур­налист зададе на Путин въп­рос дали е изпитал лично навика на президента на САЩ за силно ръкос­тис­кане. Рус­кият президент заяви, че не поз­нава навиците на Тръмп и двамата не се поз­нават добре. “Но президен­тът на САЩ се държи изк­лючително корек­тно и доб­рожелателно“, под­черта рус­кият дър­жавен глава, определяйки диалога с американ­с­кия си колега като нор­мален.

Тръмп е “въз­питан човек, приятен в общуването и при съв­мес­тна работа“, добави Путин. “За съжаление, имаме малко време, засега не успяваме да поговорим по-подробно за целия ком­п­лекс от нашите отношения, а има какво да се обсъди — и в сферата на сигур­ността, и в сферата на икономичес­ките взаимодейс­т­вия, които днес са прак­тически нулеви“, заяви той.

Без съм­нение трябва да се намери въз­мож­ност за провеж­дане на руско-американски преговори, включително на рав­нище президенти, под­черта Путин.

Русия е готова да обърне нова страница и да раз­вива приятел­ски отношения със САЩ, но трябва да се решат старите проб­леми в областта на сигур­ността, включително за договорите за ограничаване на стратегичес­ките нападателни оръжия (СТАРТ) и за ракетите със среден и малък обсег, заяви Путин. “Вижте, ние сме сключили Договор за ограничаване на стратегичес­ките нападателни оръжия (СТАРТ-3). Когато се сключ­ваше този договор аз не бях президент на Русия и президен­тът Тръмп не учас­т­ваше в под­готов­ката на този документ, но той същес­т­вува“ и някои въп­роси трябва да бъдат обсъдени, под­черта рус­кият президент.

Другият проб­лем е, че “чуваме упреци от някои пар­т­ньори от САЩ, че Русия била нарушавала договора (за ракетите със среден и малък обсег). Но тогава трябва да се покаже къде точно го нарушаваме“, заяви Путин.