ООН: Посевите от опиумен мак в Афганистан вече са над 3 млн. дка

Посев­ните площи с опиумен мак в Афганис­тан през 2017 г. са дос­тиг­нали 3 280 000 дка, което е абсолютен рекорд за цялата история на страната. От тях може да бъдат произ­ведени 9000 т нар­котици, се казва в док­лад, пред­с­тавен от зам.-генералния сек­ретар на ООН и изпъл­нителен дирек­тор на Управ­лението на ООН за нар­котиците и прес­тъп­ността Юрий Федотов, предаде ТАСС.

Увеличението на площите с опиумен мак за пос­лед­ната година е с цели 63 на сто от досегаш­ните около 1,51,7 млн. дка, а произ­вод­с­т­вото на опиум е нарас­нало с 87 на сто, съобщи Федотов. Той уточни, че както и досега, по-голямата част от посевите са в територии, кон­т­ролирани от талибани. Тревож­ното раз­витие като цяло е свър­зано с благоп­рият­ните климатични условия през тази година, се отбелязва също в док­лада.

Федотов обърна внимание, че произ­вод­с­т­вото на опиум се увеличава паралелно с появата на все по-големи количес­тва син­тетични нар­котици. Като цяло в света е отбелязана тен­ден­ция към увеличаване на добива на нар­котични сред­с­тва: на кокаин в Латин­ска Америка, син­тетична дрога, нови психоак­тивни вещес­тва, които сега масово се произ­веж­дат в Афганис­тан.