77 страни са били обект на терористични атаки през 2016 г., сочи изследване

Броят на убитите в терорис­тични атаки през 2016 г. е намалял, но повече страни са били засег­нати от нападения на терорис­тите. Това сочи Светов­ният индекс за терорис­тични атаки, пред­с­тавен вчера в Лон­дон, предаде АФП. През 2016 г. от тероризъм са били засег­нати 77 страни. Това е с 12 страни повече, в срав­нение с 2015 г., когато терорис­тични атаки е имало в 65 страни.

През 2016 г., според индекса, в терорис­тични атаки са загинали 25 673 души, което е с 22 % по-малко в срав­нение с 2014 г. Броят на убитите в терорис­тични актове е намалял значително миналата година в четири от петте най-засегнати от тероризъм страни — Сирия, Пакис­тан, Афганис­тан и Нигерия. В Нигерия спадът на жер­т­вите е от 80 %. За сметка на това петата най-засегната страна — Ирак, продъл­жава да плаща висока цена и там се умножиха атаките на „Ислям­ска дър­жава” (ИД), губеща територии. Само през 2016 г. в терорис­тични атаки там са загинали 9765 души.

За европейс­ките страни и на други раз­вити страни в индекса се отбелязва, че 2016 г. е била най-смъртоносната по отношение на терорис­тични атаки от 1988 г. насам (от тази статис­тика обаче се изк­лючва 11 сеп­тем­ври 2001 г.). В индекса се отбелязва, че отс­лаб­ването на ИД съв­пада с позитивна тен­ден­ция за намаляване на жер­т­вите на терорис­тични атаки в пър­вата половина на 2017 г.

Индек­сът е съз­даден през 2012 г. и изпол­зва Глобал­ната база данни за тероризма на универ­ситета в американ­с­кия щат Мериленд. Индек­сът се изготвя от Изс­ледовател­с­кия цен­тър на авс­т­ралийс­кия Инс­титут за икономика и мир.