Путин разговаря за първи път по телефона с лидерите на Донецк и Луганск

Путин разговаря за първи път по телефона с лидерите на Донецк и Луганск

Русия харчи за отбрана 69,2 млрд., САЩ – 611 млрд. долара

Рус­кият президент Владимир Путин раз­говаря в сряда вечерта по телефона с лидерите на прорус­ките бун­тов­ници в Източна Украйна за първи път след избух­ването на кон­ф­ликта и спомена за евен­туална раз­мяна на зат­вор­ници между ДНР и ЛНР и Киев, предаде АФП.

В раз­говора учас­т­ваха ръководителите на репуб­ликите, провъз­г­ласени от бун­тов­ниците в Донецк и Луганск — Алек­сан­дър Захар­ченко и Игор Плот­ницки. Той се със­тоя по молба на украин­с­кия политик Вик­тор Мед­вед­чук, един от преговарящите с бун­тов­ниците от страна на Киев, който е близък до рус­кия президент. Мед­вед­чук бе помолил Путин да защити пред дон­бас­ките лидери идеята за раз­мяна на зат­вор­ници по фор­мулата “всички срещу всички“.

Захар­ченко и Плот­ницки “под­к­репиха инициативата с уточ­нението, че по въп­роса трябва още да се работи с пред­с­тавители на Украйна“, се казва в комюнике на Кремъл. По думите на Мед­вед­чук Киев е готов да върне на бун­тов­ниците 306 души и се надява в замяна да бъдат освободени 74 воен­нос­лужещи и прокиев­ски активисти.

Според Украйна бун­тов­ниците дър­жат 152-ма души, които са вой­ници или членове на паравоенни организации. Мед­вед­чук казва, че Киев е готов да предаде 306 души., което да стане преди новогодиш­ните и праз­ници. Пос­лед­ната раз­мяна на зат­вор­ници е от сеп­тем­ври 2016 г.

Русия харчи в момента за отб­рана почти 70 млрд. долара годишно — над 5 на сто от своя БВП. “Бюджетът на страната все повече прилича на пред­военен“, пише “Независимая газета“, като цитира анализ на кон­сул­тан­т­с­ката ком­пания “Прай­суотър­хаус­Купърс“. В пос­лед­ния рей­тинг на раз­ходите в отб­ранител­ната сфера Русия с показатели 5,32 на сто от БВП и обща сума 69,2 млрд. долара заема седмо място — качва се с една позиция по-нагоре в срав­нение с предиш­ното изс­лед­ване на ком­панията от 2014 г.

Анализът сочи, че пак започва да расте воен­ният бюджет на САЩ, почти десеторно по-голям от този на Русия. “През 2016 г. САЩ увеличиха отб­ранител­ния бюджет с 1,7 на сто и той дос­тигна 611 млрд. долара, което слага край на сък­ращенията на воен­ните раз­ходи“, пише в анализа.