Парламентът на Зимбабве започва процедура по отстраняване на Мугабе

В Зим­бабве започна заседанието на пар­ламента, на което ще се раз­г­леда искане за импийч­мънт на президента Робърт Мугабе, който управ­лява страната с желязна ръка от 37 години, предаде АФП. “Смятам, че искането е допус­тимо“, заяви пред­седателят на Национал­ното съб­рание, дол­ната камара на пар­ламента, Джей­къб Муденда пред членовете на двете пар­ламен­тарни камари. “Това искане е без­п­рецеден­тно в историята на Зим­бабве от независимостта му“ през 1980 г., под­черта той.

На извън­редно заседание в неделя управ­ляващата пар­тия ЗАНУ-ПФ отс­т­рани 93-годишния Мугабе от лидер­с­кия пост и изк­лючи от редиците си съп­ругата му Грейс Мугабе. Пар­тията обвинява Робърт Мугабе, че “е раз­решил на съп­ругата си да узур­пира власт“ и че “вече не е във физическо със­тояние да изпъл­нява задъл­женията си“.

Съг­ласно член 97 от зим­баб­вийс­ката кон­с­титуция Национал­ното съб­рание и Сенатът могат да гласуват с обик­новено мнозин­с­тво задейс­т­ване на процедура по отс­т­раняване на президента. След това се със­тавя комисия за изгот­вяне на резолюция по импийч­мънта, която трябва да се одобри с мнозин­с­тво от 2/3.

Като ново доказател­с­тво за изолацията, в която е изпад­нал Робърт Мугабе, само петима минис­три се явиха на свиканото вчера от него заседание на правител­с­т­вото.