Путин: Военната операция на Русия в Сирия приключва

Путин: Военната операция на Русия в Сирия приключва

Дамаск е готов за диалог с всички, които наистина са търсят политическо решение, заяви Асад

Рус­кият президент Владимир Путин е заявил по време на срещата си в Сочи със сирийс­кия президент Башар Асад, че воен­ната операция в Сирия приб­лижава към своя край и че трябва да се премине към политически процес в тази, предаде ТАСС.

Асад е бил на работна визита в Русия в понедел­ник вечерта, като Кремъл раз­п­рос­т­рани стеног­рамата от срещата вчера. Рус­кият лидер е пред­с­тавил на Асад ръковод­с­т­вото на минис­тер­с­т­вото на отб­раната и ГЩ на въоръжените сили на Русия, които са били в Сочи за заседания, пос­ветени на темата за отб­раната.

“Мисля, че проб­лемът с тероризма има глобален харак­тер. До пълна победа на тероризма, раз­бира се, сме още далече. Но що се касае до нашата съв­мес­тна работа в бор­бата с терорис­тите на територията на Сирия, тази военна операция дейс­т­вително прик­лючва“, е казал Путин. “Мисля, че сега най-главното е, раз­бира се, да преминем към политически процес и с удов­лет­ворение отбеляз­вам вашата готов­ност да работите с всички, които искат мир и уреж­дане на сирийс­ката криза“, е добавил Путин.

“В този период бяха пос­тиг­нати големи успехи, както непос­ред­с­т­вено на бой­ното поле, така и в политически план. Много райони на Сирия бяха освободени от терорис­тите и в тях можаха да се вър­нат сирий­ците, които бяха принудени да ги напус­нат по-рано“, е отбелязал Асад. Той е казал още, че раз­чита Русия да помогне за обез­печаването на ненамесата на вън­шни политически играчи в политичес­кия процес в Сирия. “Ние не искаме да гледаме назад. Ние сме готови да водим диалог с всички, които дейс­т­вително са заин­тересовани от политическо уреж­дане и ги привет­с­т­ваме“, е допъл­нил той.

По време на срещата на двамата президенти с ръковод­с­т­вото на рус­ките въоръжени сили Путин е пред­с­тавил на Асад и “хората, които са изиг­рали решаваща роля в спасяването на Сирия“. Асад е благодарил на рус­кия минис­тър на отб­раната и на начал­ника на ГЩ на рус­ките въоръжени сили за тях­ната борба срещу тероризма в Сирия и за жер­т­вите, които са дали в тази страна.