Дават 3 седмици на германските партии да преодолеят кризата

Дават 3 седмици на германските партии да преодолеят кризата

Меркел: Предпочитам нови избори вместо правителство на малцинството

Шефът на кан­целарията на гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел и минис­тър за специални поръчения Петер Алт­майер призова политичес­ките пар­тии да решат в след­ващите 3 сед­мици дали могат да със­тавят стабилно правител­с­тво и да изведат Гер­мания от политичес­ката безиз­ходица, предаде Рой­терс.

“До 3 сед­мици трябва да се пос­тигне яснота дали може да има стабилно правител­с­тво въз основа на този изборен резул­тат“, каза пред телевизия ZDF Алт­майер, който също изпъл­нява длъж­ността минис­тър на финан­сите.

Според него е ясно, че кон­сер­ваторите на Мер­кел имат ман­дат да управ­ляват и пар­тиите трябва да под­к­репят призива на президента Франк-Валтер Щайн­майер да поемат отговор­ност и заедно да положат усилия за със­тавяне на правител­с­тво. Тази сед­мица Щайн­майер се среща с лидерите на основ­ните пар­тии.

“Ние оставаме обвър­зани с нашата отговор­ност да осигурим стабилно правител­с­тво“, каза Алтмайер.Той отп­рави призив към социал­демок­ратите да преос­мис­лят своя отказ да със­тавят правител­с­тво с Мер­кел. “Трябва да дадем на социал­демок­ратите въз­мож­ност да помис­лят“, каза Алт­майер.

Пред­седателят на Бун­дес­тага Вол­ф­ганг Шойбле се изказа против със­тавяне на правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото след провала на коалицион­ните преговори между кон­сер­ваторите, свобод­ните демок­рати и Зелените. Той също призова социал­демок­ратите да не се отказ­ват от политическа отговор­ност и да учас­т­ват в кон­сул­тации за със­тавяне на коалиция на мнозин­с­т­вото.

Същев­ременно Мер­кел заяви, че би пред­почела нови избори вместо да оглави правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото. предаде Рой­терс. Тя говори след като преговорите за със­тавяне на трипар­тийна коалиция се провалиха снощи.

“Моята гледна точка е, че нови избори са по-добрият път“, каза Мер­кел в интервю. Тя добави, че в плановете й не влиза да бъде кан­ц­лер в правител­с­тво на мал­цин­с­т­вото.

Мер­кел отбеляза, че не вижда причина да подава оставка и вместо това е със­редоточена върху фор­мирането на стабилно управ­ляващо мнозин­с­тво.