Палестинските фракции се договориха за избори не по-късно от края на 2018 г.

Палестинските фракции се договориха за избори не по-късно от края на 2018 г.

Палес­тин­с­ките фрак­ции се споразумяха за произ­веж­дането на пар­ламен­тарни и президен­т­ски избори не по-късно от края на след­ващата година. Това се казва в съв­мес­тно изяв­ление след преговорите в Кайро между пред­с­тавители на враж­дуващите “Фатах“ и “Хамас“ и още 11 палес­тин­ски групировки. Според изяв­лението президен­тът на палес­тин­с­ката автономна власт Мах­муд Абас ще определи окон­чател­ната дата за изборите след кон­сул­тации с всички фрак­ции.

В този първи кръг от вът­реш­нопалес­тин­с­ките помирителни преговори с пос­ред­ничес­т­вото на Египет учас­т­ваха делегации на 13 фрак­ции от ивицата Газа, Запад­ния бряг и чуж­бина, които са страни по предишно споразумение, под­писано през 2011 г. в Кайро. Този кръг се със­тоя, след като на 12 октом­ври в египет­с­ката столица водещите палес­тин­ски групи “Фатах“ и “Хамас“ под­писаха споразумение за примирие.

Пос­лед­ните избори за палес­тин­ски пар­ламент бяха през 2006 г., когато войн­с­т­вената “Хамас“ удържа изненад­ваща победа. Резул­татите от вота не бяха приз­нати от “Фатах“, започна граж­дан­ска война и “Хамас“ пое изцяло кон­т­рола върху ивицата Газа. Лидерът на “Фатах“ Мах­муд Абас бе изб­ран през 2005 г. за ръководител на палес­тин­с­ката автономия. Сред спор­ните въп­роси между двете водещи палес­тин­ски фрак­ции е отказът на Абас да включи десетки хиляди чинов­ници от Хамас към вече раз­дутата си админис­т­рация, както и отказът на Хамас да раз­пусне своите военни сили с чис­леност 25 000 души.