КС на Италия одобри закон за задължително ваксиниране на децата

Италиан­с­кият Кон­с­титуционен съд валидира вчера закон, гласуван това лято, който прави задъл­жително пос­тавянето на 10 вак­сини, за да може децата да бъдат записани в училище, предаде АФП.

Вак­сини срещу диф­терит, тетанус, полиомиелит, шарка, мор­били и др. стават задъл­жителни, за да може дете на въз­раст под 6 г. да бъде записано в яслата и дет­с­ката градина. За дете от 6 до 16 г. родителите могат да бъдат глобени от 100 до 500 евро, ако не са му пос­тавени вак­сини.

Областта Венето в Северна Италия бе въз­разила срещу закона, който пред­с­тав­лявал накър­няване на индивидуал­ното право на здравни грижи. Влас­тите на областта пледират за правото на свободен избор след кам­пания за инфор­миране на семейс­т­вата. Ето защо Венето отнесе въп­роса до Кон­с­титуцион­ния съд, който валидира закона и определи, че с това решение цели да защити индивидуал­ното и колек­тив­ното здраве.

В Италия има увеличаване на случаите на мор­били от началото на годината. В 88 процента от случаите раз­болелите се лица не бяха вак­синирани. Някои от случаите завър­шиха със смърт.