Започна 5-часово всекидневно примирие в Източна Гута

Започна 5-часово всекидневно примирие в Източна Гута

Русия обвини сирийски бунтовници за обстрел на хуманитарния коридор

Започна пър­вото пет­часово всекид­невно хуманитарно примирие в Източна Гута по инициатива на Русия. Нощта в пос­лед­ния бас­тион на сирийс­ките бун­тов­ници в района на столицата Дамаск е преминала като цяло спокойно, предадоха светов­ните аген­ции, като се позоваха на Сирийс­кия цен­тър за наб­людение на правата на човека.

По-рано рус­кото минис­тер­с­тво на отб­раната обяви, че всеки ден в Източна Гута ще има прек­ратяване на огъня между 9 и 14 ч. Ще бъде съз­даден хуманитарен коридор, който да поз­воли на цивил­ните да напус­нат района.

Наб­людател­ният цен­тър — неп­равител­с­т­вена мониторин­гова организация, която работи във Великоб­ритания и раз­полага с широка мрежа от инфор­матори в Сирия — съобщи, че нощта в Източна Гута като цяло е преминала спокойно. Тази кон­с­татация бе пот­вър­дена от корес­пон­дент на АФП в Дума — най-големия град в бун­тов­ничес­кия анк­лав.

В събота Съветът за сигур­ност на ООН прие резолюция, нас­тояваща за незабавно 30-дневно хуманитарно примирие в Сирия. То обаче не важи за терорис­тични групировки като бив­шия клон на Ал Каида Джеб­хат ан Нусра (Фронт на победата) и “Ислям­ска дър­жава“. Според интер­п­ретацията на Русия и Иран, основ­ните съюз­ници на сирийс­кия президент Башар ал Асад, примирието не се отнася и за водещите бун­тов­нически фрак­ции в Източна Гута. Това са ислямис­т­ките групировки Джаиш ал Ислам (Армия на исляма) и Фай­лак ар Рах­ман (Легион на Всемилос­тивия).

Същев­ременно Русия обвини сирийски бун­тов­ници, че под­лагат на интен­зивен минометен обс­т­рел хуманитар­ния коридор за евакуиране на цивилни от Източна Гута. Ген. Вик­тор Пан­ков, начал­ник на групата за кон­т­рол на зоната за деес­калация “Източна Гута“ каза, че вчера сут­ринта е започ­нало пър­вото 5-часово ежед­невно прек­ратяване на огъня в пос­лед­ния сирийски бун­тов­нически анк­лав край Дамаск. Отворен бе хуманитарен коридор, който обаче е под­ложен на интен­зивен обс­т­рел от страна на бун­тов­ниците, и нито един мирен жител не е излязъл, каза Пан­ков.