Талибаните за пръв път от 2 години канят САЩ “на разговор“ в Катар

Талибаните за пръв път от 2 години канят САЩ “на разговор“ в Катар

Афганис­тан­с­ките талибани поканиха американ­ците да раз­говарят пряко с техни пред­с­тавители в Катар в навечерието на регионална мирна кон­ферен­ция в Кабул, предаде АФП.

За пръв път от над 2 години бун­тов­ниците показ­ват, че са склонни да преговарят, за да бъде прик­лючен кон­ф­лик­тът със САЩ, продъл­жаващ от 2001 г., върху фона на серия от кръвоп­ролитни атен­тати срещу цивилни в Кабул напос­ледък.

“Полит­бюрото на “Ислям­с­кото емир­с­тво Афганис­тан” (както се нарича официално талибан­с­кото движение) приканва американ­с­ките пред­с­тавители за преки дис­кусии за мирно решаване на афганис­тан­с­кия проб­лем“, пишат на своя сайт талибаните, раз­полагащи от 2013 г. с пред­с­тавител­с­тво в Доха.

Талибаните отказ­ваха официално всяко учас­тие в мирни преговори от март 2016 г. и отх­вър­ляха пред­ложения на правител­с­т­вото в Кабул за диалог, “докато не бъде сложен край на чуж­дес­т­ран­ната окупация“ на Афганис­тан.

Днес в Кабул започва втората кон­ферен­ция от т. нар. “кабул­ски процес” с учас­тието на делегати от 25 страни в региона — включително Индия, Пакис­тан, САЩ и 3 меж­дународни организации, сред които ООН.

Те ще обсъдят механиз­мите за гаран­тиране на мир и бор­бата срещу тероризма.

Във връзка с форума афганис­тан­с­кият президент Ашраф Гани обеща да огласи мирен план.

Пър­вата кон­ферен­ция от кабул­с­кия процес се със­тоя през юни 2017 г. без осезаем резул­тат.