Зетят на Тръмп губи достъпа си до строго секретни информации

Зетят на Тръмп губи достъпа си до строго секретни информации

Джаред Къш­нър, зетят и близък съвет­ник на американ­с­кия президент Доналд Тръмп, вече няма дос­тъп до най-високото ниво на класифицирана инфор­мация с гриф “строго сек­ретно“, съоб­щиха светов­ните аген­ции, като се позоваха на осведомени източ­ници. Къш­нър и още няколко служители на Белия дом са били инфор­мирани в петък, че дос­тъпът им до класифицирана инфор­мация е бил понижен от “строго сек­ретно“ на “сек­ретно“ ниво. Досега той имаше временно раз­решение за дос­тъп до документи, съдър­жащи най-деликатни инфор­мации.

Новината бе съоб­щена след раз­к­ритията, че редица служители на президен­т­с­т­вото още не са получили пос­тоянен дос­тъп до класифицирана инфор­мация, но въп­реки това работят невъз­п­репят­с­т­вано с такива документи.

Същев­ременно президен­тът Доналд Тръмп, който никога не е крил желанието си да се яви за втори ман­дат, обяви наз­начаването на Брад Пар­с­кейл за ръководител на предиз­бор­ния му екип за президен­т­с­ките избори през 2020 г., предаде АП. Пар­с­кейл отговаряше за дигитал­ната стратегия по време на кам­панията през 2016 г., в която по думите му екип от 100 души всеки ден е съз­давал между 50 и 60 хиляди рек­ламни клипа във Фейс­бук за дос­тигане до раз­лични групи от привър­женици на Тръмп за мак­симална под­к­репа и онлайн дарения.

Доналд Тръмп редовно намеква за свой втори ман­дат. “Имаме седем години пред нас“ каза той в петък на годишна среща на американ­с­ките кон­сер­ватори. След­ващите президен­т­ски избори в САЩ ще се със­тоят след близо 1000 дни, на 3 ноем­ври 2020 г.