Словашката полиция задържа заподозрян за убийството на журналиста Ян Куциак

Словашката полиция задържа заподозрян за убийството на журналиста Ян Куциак

Заподоз­рян за убийс­т­вото на словаш­кия жур­налист Ян Куциак беше задър­жан в Словакия, предаде ТАСС, цитирайки изяв­ление на начал­ника на национал­ната полиция Тибор Гаш­пар.

Полицията е извър­шила обиски в домовете на лица, отдавна заподоз­рени за раз­п­рос­т­ранение на нар­котици. Обис­ките са извър­шени близо до селището Велка Мача, където бяха убити в неделя жур­налис­тът и приятел­ката му.

При ареста са кон­фис­кувани са 160 г от нар­котика пер­ветин, хладно и огнес­т­релно оръжие, което е изп­ратено за балис­тична екс­пер­тиза.

Гаш­пар уточни, че е рано да се каже дали убийс­т­вото е извър­шено с кон­фис­куваното оръжие.

Основ­ната вер­сия за убийс­т­вото на жур­налиста, работил за братис­лав­с­кото интер­нет издание Aktuality.sk, е и остава раз­п­рава на италиан­с­ката мафия Ндран­гета.

Куциак е под­гот­вял материал за дей­ността на мафията в Словакия и връз­ките й с влас­тите на страната.

След като в сряда минис­търът на кул­турата Марек Мадярич подаде оставка заради убийс­т­вото на Ян Куциак, още двама високопос­тавени чинов­ници съоб­щиха, че се оттег­лят от пос­товете си, тъй като са споменати в пос­лед­ната статия на Ян Куциак. Това са Вилиам Ясан, сек­ретар на Съвета за национална сигур­ност, и Мария Трош­кова, съвет­ничка на премиера Роберт Фицо.

27– годиш­ният Ян Куциак е раз­с­лед­вал пред­полагаеми прес­тъп­ления на биз­нес­мени, някои от които свър­зани с политици