Президентът Киска назначава Петер Пелегрини за премиер на Словакия

Президентът Киска назначава Петер Пелегрини за премиер на Словакия

Словаш­кият президент Анд­рей Киска наз­начи за премиер Петер Пелег­рини от пар­тията “Посока-Социалдемокрация“ (Смер), предаде ТАСС.

След като дър­жав­ният глава връчи на Пелег­рини указа за наз­начението, започна процедурата по наз­начаването на минис­т­рите.

Новото правител­с­тво, което бе със­тавено след остав­ката на кабинета на премиера Роберт Фицо, трябва в срок от 30 дни да пред­с­тави прог­рамата си пред Национал­ния съвет (пар­ламента).

След това новият кабинет ще бъде под­ложен на вот на доверие.

Управ­ляващата пар­тия Смер избра Пелег­рини да смени Фицо, който бе принуден да подаде оставка миналата сед­мица под натиска на масови протести, избух­нали след убийс­т­вото на раз­с­лед­ващия жур­налист Ян Куциак, писал за връзки между политици и биз­нес­мени в Братис­лава.

Президен­тът Киска каза по-рано, че все още не е напълно удов­лет­ворен от новото пред­ложение на Пелег­рини за минис­три, но все пак ще наз­начи правител­с­т­вото, защото вече е изчер­пал правомощията си като президент. Новият кан­дидат за вът­решен минис­тър е Томаш Друкер, досега минис­тър на здравеопаз­ването.

Друкер ще смени на поста Роберт Калиняк, който учас­тва в 3 кабинета на Фицо.

За нов минис­тър на здравеопаз­ването е пред­ложена Анд­реа Калав­ска, която в момента е дър­жавен сек­ретар в това ведом­с­тво. В кабинета ще има още трима нови минис­три: Рихард Раши като вицеп­ремиер за инвес­тициите, който поема поста от Пелег­рини, Габор Гал — за минис­тър на правосъдието, и Любица Лашакова като минис­търка на кул­турата.