Най-старата гора в Португалия възкръсва отново от пепелта

Около 3000 доб­роволци учас­т­ваха в инициатива за залесяване на най-старата гора в Пор­тугалия, Лей­рия, която сериозно пос­т­рада при миналогодиш­ните пожари, съоб­щава АФП.

Върху площ от 300 дка, изпепелена от серията огнени стихии в цен­т­рал­ната част на Пор­тугалия в средата на октом­ври 2017 г., доб­роволци засадиха за една сут­рин 67 500 дръв­чета от вида примор­ски бор (Pinus pinaster).

Инициативата за залесяването бе на пор­тугал­с­ките власти. Доб­ровол­ците бяха под­помог­нати от военни, полицаи, пожар­никари и членове на граж­дан­ска защита.

В края на събитието учас­т­ниците изоб­разиха с помощта на чадъри огромно знаме на Пор­тугалия.

С пър­воначална площ от 110 000 дка боровата гора Лей­рия е резул­тат от пър­вото интен­зивно засаж­дане на дър­вета от вида примор­ски бор в Пор­тугалия, започ­нало през 13-и век. Дър­вета от тази гора са изпол­з­вани за пос­т­рояването на каравелите на пор­тугал­с­ките мореп­лаватели между 15-и и 17-и век.