Това не са бойни действия, това е престъпна небрежност, заяви Путин в Кемерово

Това не са бойни действия, това е престъпна небрежност, заяви Путин в Кемерово

Захарова за реакцията на Запада: Няма да забравим и няма да простим

Това, което се случи, не са бойни дейс­т­вия, не е неочак­вано изтичане на метан в мина. Хора са отишли да си почиват, гневно комен­тира рус­кият президент Владимир Путин, който вчера прис­тигна в Кемерово, където при пожар в мол загинаха най малко 64 души, пише „Епицен­тър”. Президен­тът обяви 28-и март за ден на траур в Русия.

Рус­кият президент Владимир Путин говори за причините за пожара в тър­гов­с­кия цен­тър “Зимна вишна“ в сибир­с­кия град. “Ние говорим за демог­рафия, а губим тол­кова много хора поради каква причина? Заради прес­тъпна неб­реж­ност, заради немар­ливост“, под­черта Путин на съвещание в Кемерово, пос­ветено на лик­видирането на пос­лед­с­т­вията от пожара. Рус­кият президент е наредил на шефа на След­с­т­вения комитет Алек­сан­дър Бас­т­рикин да даде правна оценка на дейс­т­вията на длъж­нос­т­ните лица, допус­нали трагедията.

Пожарът в 4-етажния тър­гов­ски цен­тър избухна в неделя следобед. Сред 64-те жер­тви има най-малко 40 деца. В бол­ница остават 15 пос­т­радали, като повечето са с отравяне от изгорелите газове. По пър­воначални данни огънят е плам­нал на чет­вър­тия етаж, което е довело до рух­ване на пок­рива. Големият брой загинали се обяс­нява с пренеб­рег­ване на мер­ките за сигур­ност. Аварий­ните изходи са били зат­ворени, а охранител очевидно е изк­лючил противопожар­ната аларма по време на смър­тонос­ния пожар. Влас­тите задър­жаха няколко души за раз­пит, включително и наемателя на помещението, където се счита, че е започ­нал пожарът, а също така и ръководителя на ком­панията, която управ­лява тър­гов­с­кия цен­тър. От 27 март в Кемеров­ска област бе обявен 3-дневен траур.

Същев­ременно говорителят на рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи Мария Захарова обясни, че запад­ните политици са проявили “с нищо неп­редиз­виката агресия“ към Русия. САЩ и Европа не успяха истин­ски да споделят мъката на Русия заради трагедията в Кемерово и проявиха “с нищо неп­редиз­викана агресия“. “Научихме много за политиците в европейс­ките и американ­с­ките дър­жави. По времето, когато всички рус­наци почитат паметта на жер­т­вите на трагедията в Кемерова, тези политици наб­лягат на оповес­тяването на нови враж­дебни сан­к­ции. Ние винаги сме споделяли скръбта на европейс­ките и американ­с­ките народи, когато бедата е сполетявала тех­ния дом. Днес ние чухме думи на съболез­нования, но станахме свидетели на абсолютно неоп­рав­дана агресия. Това е трудно да бъде раз­б­рано и ще бъде трудно да бъде заб­равено“, написа Захарова.