Новият президент на Мианма е съмишленик на нобелистката за мир Аун Сан Су Чжи

Новият президент на Мианма е съмишленик на нобелистката за мир Аун Сан Су Чжи

Пар­ламен­тът на Мианма избра за президент Вин Мин от управ­ляващата пар­тия “Национална лига за демок­рация“ на Аун Сан Су Чжи, съобщи Роай­терс.

На изборите в сряда кан­дидатурата на Вин Мин — бивш пред­седател на пар­ламента и близък съмиш­леник на Аун Сан Су Чжи — беше одоб­рена от мнозин­с­т­вото от членовете на Национал­ното законодателно съб­рание — 403-ма от общо 636 пар­ламен­таристи, посочва ДПА.

Вин Мин поема поста в резул­тат на идването на власт на “Национална лига за демок­рация“ след сък­рушител­ната й изборна победа през 2015 г. — пър­вите напълно демок­ратични избори след десетилетия управ­ление на военна хунта.

Както и пред­шес­т­веника му Тхин Чжо, новия президент е близък съюз­ник на Аун Сан Су Чжи, която няма право да се кан­дидатира за поста, тъй като синовете й имат чуждо (британ­ско) граж­дан­с­тво, и ръководи цивил­ното правител­с­тво като дър­жавен съвет­ник.

Според екс­перти Вин Мин е опитен юрист и праволинеен админис­т­ратор, способен да отмени Су Чжи при много бюрок­ратични процедури, което ще й даде въз­мож­ност да се със­редоточи върху решаването на стратегически въп­роси, включително очак­ваните икономически реформи.

Мианма и носител­ката на Нобелова наг­рада за мир Аун Са Су Чжи са остро критикувани от меж­дународ­ната общ­ност за отношението към мал­цин­с­т­вото рохинга, след като близо 700 000 членове на тази мюсюл­ман­ска общ­ност бяха прокудени в Бан­г­ладеш при военна кам­пания, която ООН определи като етническа чис­тка.