Ким Чен-ун гостува тайно на Си Цзинпин в Пекин

Ким Чен-ун гостува тайно на Си Цзинпин в Пекин

Севернокорейският вожд пътувал с влак, напускайки за пръв път КНДР

Север­нокорейс­кият лидер Ким Чен-ун се е срещ­нал с китайс­кия президент Си Цзин­пин в Пекин на неофициално посещение, продъл­жило от 25 до 28 март. Ким и делегацията му са пътували с правител­с­т­вен влак, раз­кри впос­лед­с­т­вие китайс­ката аген­ция Син­хуа.

Посещението на Ким Чен-ун е станало по молба на Си Цзин­пин.

Ким е пот­вър­дил, че е готов да се срещне и с президента на САЩ Доналд Тръмп след месеци на раз­менени зап­лахи между Пхенян и Вашин­г­тон заради ядрената прог­рама на КНДР.

“Нашата пос­тоянна позиция е да сме ангажирани с пос­тигането на безяд­рен Корейски полуос­т­ров съоб­разно с волята на покой­ния президент Ким Ир-сен и покой­ния генерален сек­ретар Ким Чен-ир“, двамата пред­шес­т­веници на Ким Чен-ун, съот­ветно негови дядо и баща.

Визитата на Ким бе раз­к­рита още в понедел­ник от япон­ски медии, които съоб­щиха, че високопос­тавен север­нокорейски пред­с­тавител е прис­тиг­нал с влак в Пекин, но без да заявят със сигур­ност, че става дума за Ким.

Китайс­ките медии дов­чера не пот­вър­ж­даваха визитата, очевидно изчак­вайки Ким да се върне в страната си.

“Нямаше никакво съм­нение, че пър­вата ми визита в чуж­бина тряб­ваше да е в Пекин. Това е мой тър­жес­т­вен дълг. Водих плодот­ворни раз­говори с президента Си Цзин­пин за раз­витието на отношенията между двете ни пар­тии и двете ни страни, под­дър­жането на мира и стабил­ността на Корейс­кия полуос­т­ров и други въп­роси“, е заявил Ким на бан­кет в негова чест в Дома на народите в Пекин, на който присъс­т­ваха и съп­ругите на госта И Сол-джу и на китайс­кия домакин Пън Лиюан.

Това бе пър­вото извес­тно посещение в чуж­бина на Ким Чен-ун, откакто той стана лидер на КНДР през 2011 г. и пър­вата му среща със Си Цзин­пин.

Според анализатори посещението му е било под­готовка за планираните срещи на върха с Южна Корея през април и със САЩ през май.