Европейският съюз се готви да създаде “военен Шенген“

Европейс­ката комисия ще пред­с­тави план за дейс­т­вия за съз­даване на “военен Шен­ген“, за да улесни тран­с­порта на войски и тех­ника в ЕС, за който сега има редица админис­т­ративни фор­мал­ности и липса на инф­рас­т­рук­тура, предаде АФП.

Планът за дейс­т­вия пред­вижда да се определят нуж­дите на воен­ния тран­с­порт и да се проверят изпол­з­ваемите инф­рас­т­рук­тури.

“Тези пред­ложения имат прак­тическо измерение, но необ­ходимостта от тях е ясна при засил­ването на нап­реженията с Русия“, обясни европейски дип­ломат. “Вече не може да се каже, че кон­ф­ликт в Европа е невъз­можен“, добави той.

“Имаме нужда от военно шен­ген­ско прос­т­ран­с­тво. Рус­наците имат пълна свобода на движение в тях­ната територия. Ние трябва да можем да се прид­виж­ваме също тол­кова бързо, ако не и по-бързо, за да струп­ваме войски срещу потен­циален неп­риятел, за да сме способни на въз­пиране“, каза неот­давна американ­с­кият генерал Бен Ходжис, бивш коман­д­ващ на американ­с­ките войски в Европа.

“Трябва да сме сигурни, че необ­ходимите инф­рас­т­рук­тури са налице, че тунелите са изпол­з­ваеми, че пътищата са дос­татъчно широки, че мос­товете могат да издър­жат на тег­лото на тран­с­пор­тираната тех­ника“, каза дип­ломатически източ­ник в Брюк­сел.

Европейс­кият съюз пред­вижда кофинан­сиране на десетина тран­с­национални коридора, но решението да бъдат прокарани, както и изпол­з­ването им за военни цели, са въп­рос, който зависи от страните членки.