Закриха враждебния на Орбан 80-годишен “Мадяр немзет“

Закриха враждебния на Орбан 80-годишен “Мадяр немзет“

Издателят на вестника Лайош Шимичка е бил съученик и приятел на премиера

Унгар­с­кият вес­т­ник “Мадяр нем­зет“ (“Унгар­с­ката нация“), един от двата опозиционни ежед­нев­ника в страната, прек­ратява дей­ността си от днес, след като излизаше от печат 80 години, предаде Рой­терс, цитирана от БТА.

Изданието е соб­с­т­веност на медий­ния маг­нат Лайош Шимичка — някога съюз­ник на премиера Вик­тор Орбан, — превър­нал се в един от най-ярките му против­ници в кам­панията за произ­ведените в неделя пар­ламен­тарни избори.

Кон­сер­ваторите на Орбан спечелиха убедителна изборна победа.

Шимичка съобщи още, че пред­с­тои да зат­вори също така и радио Лан­ц­хид, а новинар­с­ката телевизия Hir-TV (Хир Ти Ви) ще претърпи промени. И тези 2 медии са негова соб­с­т­веност.

Шимичка има огромно влияние в Унгария благодарение на медий­ната си империя, комен­тира гер­ман­с­кият “Зюд­дойче цай­тунг“. Вес­т­никът му “Мадяр нем­зет“, под­к­репян от телевизията му Хир Ти Ви и от неговата радиос­тан­ция Лан­ц­хид, бом­бар­дираше избирателите с раз­к­риятия за злоупот­реби с властта и шуроба­джаначес­тво в обк­ръжението на Орбан.

До раз­рива между някогаш­нияте съученици Орбан и Шимичка се стигна през 2014 г., когато Шимичка стана прекалено влиятелен в политичес­ките среди.

Тогава враж­дата между двамата ескалира в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. Шимичка започна да нарича Орбан с обидни думи, обвиняваше го, че иска да съз­даде дик­татура, и зап­лаш­ваше да поведе срещу него “тотална медийна война“. Пър­вото дис­тан­циране между двамата приятели нас­тъпи след триум­фал­ното преиз­биране на Орбан през пролетта на 2014 г. Тогава въвеж­дането на нов данък върху приходите от рек­лама бързо нанесе тежък удар на под­раз­деленията на медийна група на Шимичка.