Изложба представя манията на германците да спектяват

Изложба представя манията на германците да спектяват

Да си отвориш спес­товна книжка, още докато ходиш на училище, да събираш талони за намаления или да издигаш в политическа догма строгите икономии: гер­ман­ците са горди, че са шам­пиони по спес­тяване. Тази гер­ман­ска черта анализира изложба в Бер­лин, предаде АФП.

“Гер­ман­с­кият проб­лем“, “Мер­кел, кралицата на строгите икономии“: още в пър­вата зала посетителят на излож­бата “Спес­тяването, тази гер­ман­ска доб­родетел“ е прив­лечен от оскър­бителни заг­лавия от пър­вите страници на вес­т­ниците срещу най-голямата европейска икономика.

“Гер­ман­ците не раз­бират много добре тези нападки, защо този кон­ф­ликт тол­кова се е изос­т­рил“, обяс­нява Рихард Грос, дирек­тор на Музея на гер­ман­с­ката история в Бер­лин.

Нито вой­ните, нито кризите, нито нис­ките лихви не отк­лоняват гер­ман­ците от тех­ните спес­товни книжки: брут­ният процент на тех­ните спес­тявания — около 10% от доходите им — не е най-високият в Европа, но остава на високо рав­нище от десетилетия, сочи док­лад на Бун­дес­банк, цен­т­рал­ната банка на Гер­мания.