Чешкият премиер ще търси партньори сред крайните партии

Чешкият премиер ще търси партньори сред крайните партии

Чеш­кият премиер Анд­рей Бабиш заяви вчера, че със­тавянето на правител­с­тво с двете крайни пар­тии — едната антинатов­ска, а другата — антиев­ропейска — е пос­ледна въз­мож­ност, към който той може да прибегне само с изрич­ната под­к­репа на своята пар­тия АНО, предаде Рой­терс. Бабиш спечели пар­ламен­тар­ните избори през октом­ври м. г., но АНО (сък­ращение от “Дейс­т­вие на недовол­ните граж­дани“) не получи пар­ламен­тарно мнозин­с­тво и той трябва да си осигури дос­татъчно под­к­репа, за да получи вот на доверие.

Миналата сед­мица преговорите със социал­демок­ратите, които ръководеха предиш­ното правител­с­тво с учас­тието на АНО, се провалиха, а другите големи традиционни пар­тии отказ­ват да преговарят с Бабиш, заради обвиненията срещу премиера в злоупот­реби с европейски суб­сидии, които той отрича. Във втор­ник президен­тът Милош Земан посъветва Бабиш да раз­говаря с край­нолевите от Комунис­тичес­ката пар­тия, които искат страната да излезе от НАТО, и с край­нодяс­ната Чешка социал­демок­ратическа пар­тия, която призовава за напус­кане на ЕС.

В интервю за в. “Млада фронта вчера“ Бабиш заяви, че да потърси под­к­репа от комунис­тите и социал­демок­ратите сега е един­с­т­веният му избор. Ако и движението (АНО) пог­ледне на нещата така, не остава нищо друго, освен да работим с комунис­тите и социал­демок­ратите, каза премиерът. Правител­с­т­вото на мал­цин­с­т­вото на Бабиш допусна въз­мож­ността някои фор­мации да изиг­раят ролята на балан­сьор, след като загуби вот на доверие в пар­ламента през януари.