Бунтовниците в Дума предават оръжието; водачът им избяга

Бунтовниците в Дума предават оръжието; водачът им избяга

“Гардиън“: Заплахата на Тръмп към Русия е не само безотговорна, а и опасна

Пос­лед­ните бун­тов­ници в сирийс­кия град Дума — край­ното им убежище в Източна Гута — предадоха теж­ките си оръжия, а тех­ният водач напусна района в посока Северна Сирия, предаде АФП, като се позова на Сирийс­кия цен­тър за наб­людение на човеш­ките права.

“Бой­ците от групиров­ката “Джаиш ал ислам“ сдадоха теж­кото си оръжие на рус­ката военна полиция в Дума“, съобщи Цен­търът. Повечето висши коман­дири на групиров­ката, включително шефът им Исам Буай­дани, са напус­нали зоната и са прис­тиг­нали в Северна Сирия.

Евакуацията е резул­тат от договореното в неделя с режима извеж­дане на пос­лед­ните бун­тов­ници от Дума, само часове след пред­полагаема химическа атака, взела десетки жер­тви в града. По силата на споразумението хиляди бун­тов­ници и жители бяха изведени и откарани в раз­лични райони на кон­т­ролираната от опозицията провин­ция Алепо.

Съг­ласно споразумението рус­ката военна полиция започна да пат­рулира в града. Рус­ките военни в Мос­ква обявиха, че в Дума вече се вее знамето на сирийс­кото правител­с­тво и че правител­с­т­вото на Башар Асад кон­т­ролира цялата територия на Източна Гута.

Президен­тът на САЩ Доналд Тръмп трябва да обмисля внимателно дейс­т­вията си, а не да пише зап­лахи в Туитър, посочва британ­с­кият в. “Таймс“, припом­няйки, че по времето на студената война и двете водещи дър­жави се опасяваха предимно от риска някой кон­ф­ликт между съюз­ниците им да прерасне в пъл­номащабна ядрена кон­ф­рон­тация. През 2018 г. светът вече не е раз­делен на 2 лагера, но не е станал по-безопасен, а по-скоро обрат­ното.

Зап­лахата на Тръмп към Русия, че трябва да се под­готви за американ­с­ките ракети, е не само безот­говорна, а и опасна, пише британ­с­кият в. “Гар­диън“, отбеляз­вайки, че в съв­ремен­ния свят дори най-войнствено нас­т­роените лидери са наясно, че кон­ф­лик­тите водят до трудни за кон­т­ролиране пос­лед­с­т­вия.

Но кон­ф­лик­тите и пропаган­д­ните изрази, свър­зани с тях, се влияят и от лич­нос­тите на лидерите и от природата на тех­ните режими, отбелязва “Гар­диън”.