Инспекторите на ОЗХО взеха проби в Дума

Инс­пек­торите на Организацията за заб­рана на химичес­ките оръжия (ОЗХО) посетиха едно от мес­тата на пред­полагаемата химическа атака от 7 април в сирийс­кия град Дума, съобщи Рой­терс. Екс­пер­тите са съб­рали проби, които ще бъдат тран­с­пор­тирани до Холан­дия, а оттам ще отидат в мрежата от лаборатории на ОЗХО за анализ. ОЗХО ще нап­рави оценка на ситуацията и ще реши дали е необ­ходимо второ посещение в Дума.

Екипът на ОЗХО ще се пос­тарае да установи дали в Дума са изпол­з­вани химически вещес­тва и какви. Те нямат ман­дат да определят коя от страните в сирийс­кия кон­ф­ликт ги е изпол­з­вала, отбелязва Рой­терс.