Провали се срещата между арменския премиер Саркисян и водача на опозицията Пашинян

Провали се срещата между арменския премиер Саркисян и водача на опозицията Пашинян

Полицията разпръсна със сила поредната демонстрация в Ереван

Армен­с­кият премиер Серж Сар­кисян раз­говаря вчера с водача на протес­тите в страната Никол Пашинян, но срещата се провали — министър-председателят скоро се оттегли, като обвини събесед­ника си в шан­таж, съобщи АФП.

“Дошъл съм да обсъдим вашата оставка“, каза Пашинян на премиера пред телевизион­ните камери. “Това не е диалог, това е шан­таж“, заяви Сар­кисян и напусна залата в големия ереван­ски хотел “Мариот“, където бе нас­рочена срещата.

Преди това двамата си раз­мениха остри реп­лики. “Не може да шан­тажирате дър­жавата“, заяви премиерът. “Мога само да ви посъвет­вам да се вър­нете в рам­ките на закона, иначе ще носите отговор­ността“ за въз­мож­ните пос­ледици, добави Сар­кисян. “Вие не раз­бирате ситуацията в Армения, властта е вече в ръцете на народа“, заяви Пашинян. Премиерът отговори, че “една пар­тия, съб­рала едва 8 на сто от вота на (пар­ламен­тар­ните) избори, не може да говори от името на народа“.

От десет дни насам в Ереван продъл­жават протести, обявени от депутата и лидер на опозицията Никол Пашинян. Протес­тиращите обвиняват 63-годишния Серж Сар­кисян, прик­лючил втория си ман­дат като дър­жавен глава, че е накарал депутатите да го изберат за министър-председател, за да остане на власт след неот­дав­наш­ната промяна в кон­с­титуцията, с която Армения се превърна от президен­т­ска в пар­ламен­тарна репуб­лика. Упрек­ват го също, че не е намалил бед­ността и коруп­цията в страната, докато национал­ната икономика остава в ръцете на олигарси.

Полицията изпол­зва специални сред­с­тва и силово се опита да раз­п­ръсне вчераш­ната демон­с­т­рация на бул. „Арцах” в столицата Ереван, десетки са задър­жани, съоб­щава корес­пон­дент на аген­цията от мяс­тото на събитието. АФП съобщи за десетки задър­жани. Полицията опроверга инфор­мацията за задър­жането на трима депутати, лидери на антип­равител­с­т­вена демон­с­т­рация в Ереван, като заяви, че пар­ламен­тарис­тите са били “изведени принудително“ от мяс­тото на протеста. “Инициаторите на демон­с­т­рацията — Никол Пашинян, Арарат Мир­зоян и Сасун Микаелян, бяха принудительно изведени от редиците на демон­с­т­ран­тите, за да се прек­рати незакон­ното събиране на активисти“, гласи съоб­щението на прес­служ­бата на полицията. Тримата са депутати от пар­ламента на Армения.