“Пет звезди“ и “Лига“ ще съставят правителството в Италия

Популис­т­кото движение “Пет звезди“ и край­нодяс­ната пар­тия “Лига“ заявиха вчера, че очак­ват скоро да пос­тиг­нат споразумение за със­тавяне на ново правител­с­тво на Италия, предаде ДПА.

Лидерите на двете фор­мации Луи­джи ди Майо и Матео Сал­вини обявиха в съв­мес­тно изяв­ление, че са пос­тиг­нали “значителен нап­редък“ към със­тавяне на правител­с­тво и определяне на кан­дидат за министър-председател, когото да пред­с­тавят на президента Сер­джо Матарела. Ди Майо и Сал­вини се срещ­наха вчера, след като дадоха сиг­нал на Матарела, че са близо до споразумение за със­тавяне на правител­с­тво.

От два месеца Италия е в политическа безиз­ходица, след като изборите на 4 март доведоха до пар­ламент, в който никой няма дос­татъчно мнозин­с­тво, за да управ­лява. След поредица от без­п­лодни кон­сул­тации Матарела даде сиг­нал тази сед­мица, че е готов да прис­тъпи към със­тавяне на “неут­рално правител­с­тво“ — нещо, което и Ди Майо, и Сал­вини са решени да избег­нат.

Преговорите между “Пет звезди“ и пар­тията “Лига“ дълго време бяха въз­п­репят­с­т­вани от отказа на движението да има нещо общо с бив­шия премиер Сил­вио Бер­лус­кони и неговата пар­тия “Нап­ред Италия“, която е учас­т­ник в оглавяваната от „Лигата” коалиция. Тази пречка отпадна в сряда, след като Бер­лус­кони се съг­ласи да бъде изк­лючен от евен­туална сделка между двете фор­мации.