Стотици поляци протестираха срещу нов законопроект за абортите

Стотици поляци протестираха срещу нов законопроект за абортите

Стотици активисти протес­тираха снощи пред сградата на пол­с­кия пар­ламент във Вар­шава срещу законоп­роект за по-нататъшно ограничаване на правото на аборт, предаде АП. “Искаме избор, а не терор“, скан­дираха демон­с­т­ран­тите.

Протес­тът се проведе, докато специална комисия раз­г­леж­даше пред­ложение на граж­дан­ска група за заб­рана на абор­тите при случаи, когато емб­рионът е увреден непоп­равимо. В крайна сметка тя реши, че е необ­ходима още работа по проекта, преди той да бъде гласуван в пар­ламента.

Силно католическа Полша, в резул­тат на трудно пос­тиг­нат ком­п­ромис, раз­решава абор­тите в три случая: когато животът или здравето на жената са зас­т­рашени, бремен­ността е вслед­с­т­вие на прес­тъп­ление или изс­лед­ванията показ­ват висока вероят­ност за непоп­равимо увреж­дане на емб­риона. Раз­г­леж­даният законоп­роект цели да премахне третото условие.

Според опозицион­ната депутатка Йоанна Шоринг-Велгус мяр­ката е пред­с­тавена за обсъж­дане точно сега, за да бъде отк­лонено вниманието от новия закон за рефор­миране на Вър­хов­ния съд, заради който Европейс­ката комисия в понедел­ник откри наказателна процедура срещу Полша.