Новозеландска министърка роди момченце, след като стигна с колело до болницата

Новозеландска министърка роди момченце, след като стигна с колело до болницата

Новозелан­д­с­ката минис­търка на здравеопаз­ването и тран­с­порта Джули Ан Джен­тър , която отиде с велосипед да ражда, се сдоби с мом­ченце, предаде Рой­терс. Името на 4,3-килограмовото бебе все още не е съоб­щено.

Джули Ан Джен­тър роди в най-голямата дър­жавна бол­ница в страната, където само преди няколко сед­мици премиерът Джасинда Ардърн роди дъщеря си Нийв. Джен­тър планира да си вземе 6-седмична отпуска от задъл­женията си като минис­тър по въп­росите на жените и съминис­тър на здравеопаз­ването и тран­с­порта и три месеца почивка от пар­ламен­тар­ните си дей­ности. След това пар­т­ньорът й Питър Нънс ще поеме грижата за бебето, вземайки си отпуска по бащин­с­тво за 6 до 9 месеца и присъединявайки се към пар­т­ньора на Ардърн, Кларк Гей­фърд, в клуба от отговор­ните тат­ковци.

Бебетата на новозелан­д­с­ките депутати вече могат да прид­ружават родителите си в пленар­ната зала и дори да плуват в басейна на пар­ламента. Подобни стъпки имат за цел да засилят раз­нооб­разието в законодател­ния орган, където едва 38 процента от депутатите са жени.