Десетки мигранти пристигат в Малта и Лампедуза

Мал­тийс­кият флот съобщи вчера, че е помог­нал на 75 миг­ранти в Средиземно море. Други 103-ма прис­тиг­наха през нощта срещу чет­вър­тък на италиан­с­кия ост­ров Лам­педуза, а една лодка е в бед­с­т­вено положение, предаде АФП. Мал­тийс­ките моряци уточ­ниха, че спасените от тях в отк­рито море миг­ранти ще бъдат оставени на Малта.

Вър­хов­ният комисариат на ООН за бежан­ците инфор­мира, че през нощта на о. Лам­педуза — най-близкия до либийс­ките брегове, са прис­тиг­нали два плавателни съда — с 46 и 57 миг­ранти. Твърде изтощени и прем­ръз­нали, те тръг­нали от Либия най-малко преди три дни и били забелязани от рибари.

По същото време гер­ман­с­кото сдружение “Уоч дъ Мед“, оператор на горещата линия “Аларм фон“, заяви, че от сряда под­държа кон­такт с пътуващи в лодка, която търпи бед­с­т­вие. Според тях на нея има общо 90 души, включително 15 деца.

Повечето военни кораби, пат­рулирали край бреговете на Либия през пос­лед­ните години, са изтег­лени, а тези на хуманитар­ните организации срещат редица юридически и админис­т­ративни пречки. Стотици хора обаче продъл­жават всяка сед­мица да излизат в морето, при все че либийс­ката брегова охрана връща мнозина от тях, а Рим и Валета преп­ращат към нея повечето призиви за помощ, допълва АФП.