Мигрантите са увеличили населението на Германия с 400 000 души през 2018 г.

Мигрантите са увеличили населението на Германия с 400 000 души през 2018 г.

Притокът на граждани от други държави от ЕС се оглавява от румънците - 68 000, хърватите - 29 000 и българите - 27 000

Гер­мания остава най-привлекателната страна за миг­ран­тите — миналата година там са се установили 400 000 повече чуж­денци, откол­кото са я напус­нали, сочат данни за миг­рацията, раз­п­рос­т­ранени вчера от Федерал­ната статис­тическа служба, предаде ДПА.

Общо 1,58 млн. души са прис­тиг­нали от чуж­бина, докато 1,18 млн. са напус­нали федерал­ната репуб­лика. Така нет­ната миг­рация в Гер­мания е спад­нала леко от 2017 г., когато е била 416 000 души. Това се дължи главно на чуж­ден­ците — 87 на сто от тези, които са се премес­тили в Гер­мания, са с чуж­дес­т­ранен пас­порт, докато година по-рано делът им е бил 89 процента.

Увеличил се е обаче и броят на влез­лите в страната гер­манци, живели преди това в чуж­бина. През 2017 г. общо 167 000 души са се вър­нали във ФРГ, а миналата година броят им е нарас­нал до 202 000. Още повече гер­манци обаче са емиг­рирали: общо 262,000, което е повече, откол­кото през 2017, когато те са били 249,000. Нет­ната миг­рация на граж­дани от други дър­жави от ЕС се оглавява от румън­ците (68 000), хър­ватите (29 000) и бъл­гарите (27 000). Сред имиг­ран­тите от дър­жави извън ЕС, най-много се тези от Албания, Тур­ция и Косово.

Промени са нас­тъпили и при имиг­ран­тите от Сирия: през 2017 г. прис­тиг­налите в Гер­мания сирийци са били с 60 000 повече от напус­налите я, но миналата година броят им е спад­нал до 34 000.

Същев­ременно гер­ман­с­ката кан­ц­лерка Ангела Мер­кел отново остана сед­нала при изпъл­нението на национални химни на тър­жес­т­веното пос­рещане на министър-председателката на Мол­дова. Това стана след три инцидента в рам­ките на три месеца, при които тялото й видимо трепереше при подобни събития. Мер­кел, която днес ще навърши 65 г., каза миналата сед­мица, че психологическо влияние от пър­вия епизод на треперене в средата на юни бил причина за след­ващите два случая. Тя добави, че “ще трябва да живее с това за извес­тно време“, но увери, че няма никаква причина за без­покойс­тво. Графикът на пуб­лич­ните й ангажименти остава все така натоварен.