Себастиан Курц не изключва нова коалиция с крайнодесните в Австрия

Авс­т­рийс­кият кон­сер­вативен лидер Себас­тиан Курц не изк­лючва нова коалиция с край­ната дес­ница, ако спечели втори кан­ц­лер­ски ман­дат. Той обаче заяви, че няма да поз­воли на край­нодес­ните да кон­т­ролират отново минис­тер­с­т­вото на вът­реш­ните работи, предаде ДПА.

Курц под­готвя кам­панията си за пар­ламен­тар­ните избори на 29 сеп­тем­ври, след като коалицион­ният му кабинет падна от власт през май заради подоз­рения в коруп­ция към вицекан­ц­лера Хайнц-Кристиан Щрахе от край­нодяс­ната Авс­т­рийска пар­тия на свободата. “Не изк­люч­вам никакъв вариант за коалиция“, каза Курц в ефира на общес­т­веното радио ОРФ.

Политикът, който води с голяма пред­нина в социологичес­ките проуч­вания, уточни, че иска вът­реш­ното минис­тер­с­тво да бъде ръководено от неговата Авс­т­рийска народна пар­тия в след­ващото правител­с­тво. “Ако ръководя отново правител­с­тво и ако то е отново с Авс­т­рийс­ката пар­тия на свободата, тогава, от моя гледна точка, Хер­берт Кикъл не може да стане минис­тър“, каза Курц. Това изяв­ление на Курц може да зат­рудни със­тавянето на нов кабинет между досегаш­ните коалиционни пар­т­ньори, тъй като край­нодес­ните се гор­дееха, че кон­т­ролират минис­тер­с­т­вото, което отговаря за миг­рацията и сигур­ността.