Джонсън: Сега Брюксел е на ход, ако иска компромис за Брекзит

Джонсън: Сега Брюксел е на ход, ако иска компромис за Брекзит

Северноирландските юнионисти настояват за премахване на предпазния механизъм от сделката с ЕС

Британ­с­кият премиер Борис Джон­сън каза, че на ход в преговорите за Брек­зит сега е ЕС, предаде Рой­терс. По време на посещение в Уелс той отново посочи, че не желае Великоб­ритания да напусне ЕС без споразумение, но че за всеки случай тя трябва да се под­готви за такъв изход.

“Ако те не могат да нап­равят ком­п­ромис, то ясно е, че ние трябва да се под­гот­вим за Брек­зит без споразумение, — каза Джон­сън. — Сега всичко зависи от ЕС, сега те са на ход, те трябва да ни потър­сят, ако искат ние да нап­равим това.“ Визитата на премиера в Уелс бе втората спирка от обикол­ката му из глав­ните със­тавни части на Обединеното крал­с­тво. В понедел­ник той бе в Шот­лан­дия, а вчера посети Северна Ирлан­дия.

В Уелс имаше трудни срещи с мес­тни фер­мери, които се опасяват, че ще изгубят европейс­ките си пазари при излизане от ЕС без споразумение. Пред­седател­ката на Национал­ния фер­мер­ски съюз Минет Батърс заяви по повод на визитата на премиера, че Великоб­ритания изнася 40 на сто от агнеш­кото си месо, като по-голямата част от този износ е за ЕС. “Ако ЕС ни наложи мита, къде ще отидат тези 40 процента?“, попита тя. А Хелън Робъртс от Национал­ната асоциация на овцевъдите нап­раво обвини Джон­сън, че си играе на “руска рулетка с аграр­ната индус­т­рия“. Джон­сън посети птицеферма в Южен Уелс, след което обеща, че правител­с­т­вото ще под­к­репи фер­мерите, ако “положението с тех­ните пазари се усложни“.

Пред­паз­ният механизъм за ирлан­д­с­ката граница в споразумението за Брек­зит трябва да бъде отменен, заяви лидерът на север­ноир­лан­д­с­ката Демок­ратическа юнионис­тка пар­тия Арлийн Фос­тър, която под­к­репя правител­с­т­вото на мал­цин­с­т­вото на Борис Джон­сън. “Пред­паз­ният механизъм беше трай­ният и фун­дамен­тален недос­татък на споразумението за напус­кане на ЕС“, заяви Фос­тър пред “Скай нюз“. “Много важно е този механизъм да бъде отменен“, добави тя.“Наистина се надяваме, че нашият нов премиер ще се справи с проб­лема, ще успее да накара тези в Европа, и особено в Дъб­лин, да проумеят факта, че не могат да раз­делят Великоб­ритания, защото на прак­тика пред­паз­ният механизъм прави това“, под­черта Фос­тър.

Великоб­ритания ще трябва да пред­ложи на своята провин­ция Северна Ирлан­дия референ­дум за отделяне от страната, ако правител­с­т­вото в Лон­дон се ориен­тира към “твърд“ Брек­зит, заяви лидер­ката на “Шин фейн“ Мери Лу Мак­доналд. “Шин фейн“ е най-голямата националис­тическа пар­тия в Северна Ирландия.“Не знам как Великоб­ритания може да изведе тази част на Ирлан­дия от ЕС и да каже със сериозно изражение на който и да е от нас, които живеем на този ост­ров, че не трябва да получим демок­ратич­ната въз­мож­ност да решим своето бъдеще“, заяви Мери Лу Мак­доналд. “Мисля, че това би било изк­лючително скан­дално“, добави тя.

По време на посещение в Северна Ирлан­дия вчера британ­с­кият премиер Борис Джон­сън заяви, че неговият водещ приоритет е да въз­с­танови правител­с­т­вото на национал­ното един­с­тво на провин­цията, което раз­деля властта между пар­тиите, пред­с­тав­ляващи интересите на юнионис­тите и националис­тите. Работата на правител­с­т­вото беше спряна преди две години и половина поради раз­ног­ласия между пар­тиите.