Бангладеш се бори с най-тежка епидемия от треската денга

Бан­г­ладеш се сблъс­ква с най-тежката епидемия от хеморагич­ната треска денга. Бол­ниците са препъл­нени с пациенти, а това пос­тавя под сериозно нап­режение недоб­рата сис­тема на тази страна за оказ­ване на спешна помощ, предаде АП.

Към във втор­ник пренасяната от комари вирусна инфек­ция се беше раз­п­рос­т­ранила в цял Бан­г­ладеш. Шей­сет и един от общо 64-те окръга бяха съоб­щили за случаи на денга. От 1 януари влас­тите са пот­вър­дили 15 369 случая. От тях 9683 пациенти са диаг­нос­тицирани между 1 юли и 30 юли. До втор­ник лечение в бол­ниците са преминавали около 4400 пациенти, включително много деца.

Пред­с­тавител на бан­г­ладеш­кото минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването заяви, че макар и след 2000 г. подобна епидемия от денга да е избух­вала при всеки сезон на мусоните, таз­годиш­ната е най-тежката. Ден­гата се среща в тропичес­ките райони по целия свят и се пренася от вид комар, който живее основно в град­с­ките райони.