Британецът смята кварталната кръчма за важна част от обществения живот

Британецът смята кварталната кръчма за важна част от обществения живот

Проуч­ванe във Великоб­ритания раз­к­рива какво пред­с­тав­лява идеал­ната кръчма, съоб­щава в. “Дейли стар“.

Допит­ването по поръчка на аген­ция “Джон Смитс“, обх­ванало 1500 души, сочи, че за британ­ците от ключово значение е любимото заведение да се намира на около 2,8 км. от дома, по въз­мож­ност и по-близо.

Друг същес­т­вен ком­понент на идеал­ната кръчма е доб­рият под­бор от питиета в менюто. Качес­т­вената храна също е от значение, като в това отношение жените са по-придирчиви от мъжете.

Внушител­ните 69 процента от учас­т­ниците посоч­ват като свои пред­почитани храни омар и пър­жени кар­тофи. Паят и пюрето също се ценят високо.

Според 39 процента от анкетираните идеал­ното време за зат­варяне на кръч­мата е полунощ.

30 процента смятат, че е най-добре заведението да работи до 23 часа, а 5 процента — до 3 часа сут­ринта.

93 процента от учас­т­ниците в допит­ването смятат, че мес­т­ната квар­тална кръчма е важна британ­ска инс­титуция. Според 65 процента любимата кръчма е средище на общ­ността и място за социални кон­такти.

Сред ключовите ком­поненти на идеал­ното заведение са също приятел­ски нас­т­роеният пер­сонал, прилежащата към него живописна градина, пос­тоян­ното наличие на свободни места, присъс­т­вието на близки приятели, хубавата музика, “кръч­мар­с­кото“ куче или котка.