Русия ще предприеме мерки след излизането на САЩ от ракетен договор

Русия ще предприеме мерки след излизането на САЩ от ракетен договор

Диалогът по контрола на въоръженията трябва да продължи, смята Москва

Русия ще пред­п­риеме изчер­пателни мерки, за да гаран­тира своята сигур­ност във връзка с излизането на САЩ от Договора за лик­видиране на ракетите със среден и малък обсег (ДЛР­СМО), каза вчера рус­кият зам.-министър на вън­ш­ните работи Сер­гей Ряб­ков, цитиран от ТАСС.

Той посочи на брифинг за жур­налисти, че Русия няма да започне да раз­полага наземни ракети със среден и малък обсег (РСМО) в Европа или други региони, докато там не се появят американ­ски оръжия от същия клас. “Призоваваме Вашин­г­тон да прояви отговор­ност и да пос­ледва примера на Русия, като се откаже от раз­полагане на съз­даваните сега от американ­ците РСМО, за което усилено заговориха в Пен­тагона. Ние както и досега сме отк­рити за рав­ноп­равен и кон­с­т­рук­тивен диалог със САЩ по тематиката на ДЛР­СМО и по други въп­роси на стратегичес­ката стабил­ност на основата на взаим­ното уважение и взаим­ното отчитане на интересите“, каза рус­кият дип­ломат.

Ряб­ков каза, че ако бъдат раз­положени американ­ски ракети в Азиатско-Тихоокеанския регион, Русия смята да пред­п­риеме балан­сиращи дейс­т­вия, за да парира зап­лахите, които може да въз­ник­нат срещу нея от раз­лични нап­рав­ления.

В същото време руско-американският диалог по кон­т­рола над въоръженията трябва да продължи, под­черта Ряб­ков. Според него раз­работ­ването от САЩ на нови ракети със среден обсег е в нап­ред­нал етап. “Номен­к­латурата на тези нови сред­с­тва е извес­тна, тя може да бъде видяна на отк­рити сай­тове“, добави той.

Ряб­ков посочи, че Договорът за сък­ращаването на стратегичес­ките нападателни оръжия (СНО-3), който изтича през 2021 г., може да бъде продъл­жен за по-кратък срок, ако това уст­ройва САЩ. “Би било още по-тежък удар по сис­темата за меж­дународна сигур­ност, ако този договор не бъде продъл­жен след 5 фев­руари 2021 г.“, под­черта той.

Рус­кият зам.-външен минис­тър изрази надежда, че страните от НАТО ще под­ходят отговорно към гаран­тирането на европейс­ката сигур­ност и на глобал­ната стратегическа стабил­ност, и каза, че Мос­ква е отворена за по-нататъшни споразумения в тази сфера. Той отново припомни рус­ката идея “да се сключи, ако не обвър­з­ващо споразумение, то поне да се пос­тигне взаимно раз­бирател­с­тво относно паралелен на рус­кия мораториум върху раз­полагането на територията на страните от НАТО на съот­вет­ните сред­с­тва, които, както раз­бирам, се намират в САЩ в нап­ред­нал етап на съз­даване“.