Путин: Русия ще разработва нови ядрени оръжия, ако САЩ правят същото

Путин: Русия ще разработва нови ядрени оръжия, ако САЩ правят същото

Москва и Вашингтон трябва да подновят преговорите за контрол върху въоръженията

Рус­кият президент Владимир Путин предуп­реди, че Мос­ква ще бъде принудена да започне да раз­работва базирани на сушата ядрени ракети с малък и среден обсег, ако САЩ започ­нат да правят същото след края на важен договор за кон­т­рол върху въоръженията, предадe ТАСС.

САЩ официално напус­наха Договора за лик­видиране на ракетите със среден и малък обсег в петък, след като прецениха, че Русия го нарушава. Мос­ква отх­върля обвиненията.

“Ако получим дос­товерна инфор­мация, че САЩ са завър­шили раз­работ­ването и са прис­тъпили към произ­вод­с­т­вото на съот­вет­ните сис­теми, Русия ще бъде принудена да прис­тъпи към пъл­номащабно раз­работ­ване на аналогични ракети“, заяви Путин. По думите му за това е необ­ходимо време, но “до пос­тъп­ването на подобни сис­теми на въоръжение в рус­ката армия реал­ните зап­лахи, въз­ник­ващи за Русия във връзка с оттег­лянето на САЩ от договора за ракетите със среден и малък обсег, ще бъдат надеж­дно парирани с вече същес­т­вуващите при нас сред­с­тва: ракети с въз­душно базиране “Х-101“ и “Кин­жал“, с мор­ско базиране “Калибър“, а също пер­с­пек­тивни ком­п­лекси, включително свръх­з­вукови сис­теми тип “Цир­кон“.

Президен­тът каза, че Русия няма първа да раз­полага наземни ракети със среден и малък обсег, ако подобни стъпки не бъдат пред­п­риети от САЩ. Според него Мос­ква не се отказва от поемането на еднос­т­ранни ангажименти.“Всички наши дейс­т­вия ще имат изк­лючително ответен, огледален харак­тер. Това се отнася до раз­работ­ването, произ­вод­с­т­вото и раз­полагането на базирани на сушата ракети със среден и малък обсег. Ние няма да ги раз­полагаме в такива райони и дотогава, докато там не бъдат раз­положени ракети със среден и малък обсег американ­ско произ­вод­с­тво“, заяви Путин. Той обвини САЩ за края на договора, но каза, че е важно Мос­ква и Вашин­г­тон да под­новят преговорите за кон­т­рол върху въоръженията, за да предот­в­ратят “неог­раничена оръжейна над­п­ревара“. По думите му излизането на САЩ от договора сериозно услож­нява ситуацията в света и съз­дава опас­ност за всички страни.

“Вместо внимателно да обсъж­дат проб­лемите на меж­дународ­ната сигур­ност, САЩ просто зачер­к­наха многогодишни усилия за намаляване на вероят­ността от голям военен кон­ф­ликт, включително с изпол­з­ване на ядрено оръжие“, каза той.

“Според нас дейс­т­вията на САЩ, довели до края на договора за ракетите със среден и малък обсег, неиз­бежно ще доведат до обез­ценяване, под­копаване на всички носещи кон­с­т­рук­ции на светов­ната сигур­ност, включително договора за стратегичес­ките нападателни оръжия и договора за нераз­п­рос­т­ранение на ядреното оръжие“, заяви Путин.