Бившият президент на Киргизстан Атамбаев стрелял срещу командоси при опит за арест

Бившият президент на Киргизстан Атамбаев стрелял срещу командоси при опит за арест

Над 2000 привърженици се събраха да го бранят от силите на реда

Бив­шият президент на Кир­гиз­с­тан Алмаз­бек Атам­баев призна, че лично е стрелял по атакуващите дома му коман­доси от спец­час­тите при опит да го арес­туват в сряда вечерта. Това заяви самият Атам­баев пред жур­налисти, цитиран от ТАСС.

“Моите привър­женици нямаха оръжие, аз лично стрелях по време на нападението“, каза той, но добави, че се “стараeл да не уцелва хора“. Атам­баев отбеляза също, че е готов да съдейс­тва за освобож­даване на задър­жаните от неговите привър­женици при щурма бойци от спец­час­тите. Според предишни съоб­щения 6-има коман­доси от спецот­ряда “Алфа“ в момента се намират под охрана (а според други съоб­щения — като залож­ници) в дома на екс­п­резидента в село Кой-Таш край столицата Биш­кек. “Коман­досите продъл­жават да остават в дома на екс­п­резидента. Животът им по никакъв начин не е зас­т­рашен“, каза пред­с­тавител на щаба на Атам­баев. Източ­никът добави, че към дома на Атам­баев в село Кой-Таш край столицата Биш­кек, където се разиг­раха драматич­ните събития, продъл­жават да се стичат негови привър­женици “от всички региони“ на репуб­ликата, които “са нас­т­роени много решително“. По приб­лизителни преценки, в момента около резиден­цията на бив­шия президент са се съб­рали между 2 и 4 хиляди души.

Коман­досите от “Алфа“ на ДКНС на Кир­гиз­с­тан пред­п­риеха в село Кой-Таш опит за силово задър­жане на 62-годишния Атам­баев, който се провали, въп­реки пър­воначал­ните съоб­щения, че той е задър­жан и “отведен в неиз­вес­тна посока“. По-късно се изясни, че охраняващите резиден­цията му са отб­лъс­нали атаката и са взели 6-има бойци за залож­ници. След това в селото започ­наха сблъсъци между прис­тиг­налите на място допъл­нителни сили на милицията и под­дър­жащи Атам­баев граж­дани. Един от коман­досите бе убит, а още 52-ма души бяха ранени, сред които жур­налист и служител от правоох­ранител­ните органи.

Глав­ният прокурор на страната, цитиран от АФП съобщи, че 23-ма цивилни и 24-ма служители на силите на реда са хос­питализирани, а здрав­ното минис­тер­с­тво уточни, че някои от цивил­ните са ранени от кур­шуми. Според влас­тите при операцията силите на реда са изпол­з­вали само гумени кур­шуми, докато привър­жениците на екс­п­резидента стреляли с бойни пат­рони.

Президен­тът Соорон­бай Жеен­беков прекъсна отпус­ката си и се върна в столицата Биш­кек, където вчера се със­тоя извън­редно заседание на национал­ния Съвет за сигур­ност. “Атам­баев грубо наруши кон­с­титуцията и законите на репуб­ликата“, оказ­вайки твърда въоръжена съп­ротива при опит за задър­жане, каза на заседанието Жеен­беков. Шефът на ДКНС, вът­реш­нияат минис­тър и генерал­ният прокурор на репуб­ликата са док­лад­вали за въз­ник­налата ситуация. Било е прието решение, под­роб­ности за което засега не се съоб­щават.

Атам­баев бе дър­жавен глава на Кир­гиз­с­тан от 2011 до 2017 г. Той стана пър­вият президент в историята на цен­т­рал­ноазиат­с­ката бивша съвет­ска репуб­лика, оттег­лил се доб­роволно от поста. В Кир­гиз­с­тан президен­тът има право само на един шес­т­годишен ман­дат. Атам­баев бе инициатор за издигането на кан­дидатурата на Жеен­беков за негов нас­лед­ник на поста. През пролетта на миналата година обаче бив­шият президент призна пуб­лично, че има сериозни раз­ног­ласия със своя прием­ник.