Министърът на отбраната на САЩ получи кон като подарък в Монголия

Министърът на отбраната на САЩ получи кон като подарък в Монголия

Минис­търът на отб­раната на САЩ Марк Еспър се срещна с мон­гол­ски лидери в стратегически важ­ната за Вашин­г­тон дър­жава, която граничи с Русия и Китай, предаде Рой­терс.

Миналата година САЩ обявиха отпора срещу Русия и Китай за цен­т­рален елемент в нова национална стратегия за отб­раната, която променя продъл­жилото над 15 години със­редоточаване върху бор­бата с ислямис­т­ките екстремисти.“За мен е истин­ско удовол­с­т­вие да съм тук с вас да обсъдим как можем още повече да укрепим връз­ките между двете ни страни“, каза Еспър преди срещата с мон­гол­с­кия му колега Нямая Енк­болд.

Еспър получи като подарък седем­годишен кон, който кръсти Мар­шал по името на бив­шия американ­ски минис­тър на отб­раната Джордж Мар­шал. Конят ще остане в Мон­голия, където ще се грижат за него, а Еспър взе със себе си негова снимка в рамка. В замяна Еспър подари американ­ско армейско одеяло за коня.

Пожелал аноним­ност високопос­тавен американ­ски пред­с­тавител заяви, че макар и посещението на Еспър в Мон­голия да не е имало за цел някоя кон­к­ретна инициатива, САЩ се стремят към раз­витие на отношенията в области като обучението на вой­ници в студен климат, с какъвто се харак­теризира Мон­голия.

Мон­голия е отдав­нашен военен пар­т­ньор на САЩ. Тя е учас­т­вала във водените от САЩ мисии в Ирак и Афганис­тан, където все още има около 200 нейни вой­ници.