Аржентинският министър на икономиката подаде оставка заради срива на песото

Аржен­тин­с­кият минис­тър на икономиката Николас Духовне подаде оставка след рязко обез­ценяване на национал­ната валута, аржен­тин­с­кото песо, тази сед­мица, предадоха светов­ните аген­ции.

Духовне заяви в писмо до президента Маурисио Макри, че е необ­ходимо правител­с­т­вото да нап­рави “значителна промяна в икономичес­ката област“. Той каза, че е пос­тиг­нато много за овладяване на значител­ния дефицит и намаляване на дър­жав­ните раз­ходи, но призна, че “несъм­нено са допус­нати грешки“.

Духовне ще бъде заменен от нас­тоящия минис­тър на икономиката на провин­ция Буенос Айрес — Ернан Лакунса, заяви правител­с­т­вен източ­ник. Миналата сед­мица Макри обяви пакет от данъчни сък­ращения и други облек­чаващи икономически мерки за работ­ниците и ком­паниите, след като на 11 август понесе изненад­ващо поражение на пър­вич­ното гласуване за кан­дидати за президен­т­с­ките избори от опозицион­ния политик Алберто Фер­нан­дес.